Programos/renginių kuratorius

Irena Budriūnienė
(8 5) 239 58 00
irena.budriuniene@livadis.lt
Žemaitės g. 21, Vilnius
09.00-16.30 val.

Šie mokymai skirti, siekiant patenkinti konkrečios institucijos mokymo poreikius. Čia taip pat gali būti panaudoti moduliai iš kitų programų.

Moduliai/renginiai:

1
Profesinė etika ir korupcijos prevencija viešajame sektoriuje
• Korupcijos apibrėžimai, prielaidos, mąstai, formos ir rūšys
• Viešosios politikos etikos reglamentavimo ir taikymo svarba korupcijos prevencijai viešajame sektoriuje
• Korupcijos kaštai
• Pagrindiniai korupcijos bruožai ir kovos su korupcija kryptys
• Užsienio šalių korupcijos prevencijos viešajame sektoriuje politika, praktika ir jos taikymas Lietuvoje
• Teisinis korupcijos reglamentavimas Lietuvoje.
• Institucinė ir teisinė atikorupcinė bazė
• Korupcijos prevencijos priemonės ir jų taikymas korupcijos sumažinimui viešajame sektoriuje
6 ak. val. 70 Eur
2
Valstybės valdymo ir administracinės sistemos modelis Lietuvoje: esamos situacijos analizė (užsakomasis seminaras)
8 ak. val.
3
Motyvuojantis bendravimas ir bendradrabiavimas efektyvioje komandoje. Organizacijos kultūros kūrimas (užsakomasis seminaras)
Tikslas – tobulinti komandinio darbo ir motyvuojančios dalykinės komunikacijos kompetenciją.
Pagrindinės temos:
• Efektyvi vidinė komunikacija – organizacijos brandumo požymis;
• Vidinės komunikacijos vadybiniai modeliai;
• Kaip susikalbėti skirtingiems ir kaip rasti bendrus efektyvius susitarimus?;
• 1 + 1 = 3? Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas;
• Organizacijos kultūra: siekiamybė ar realybė.
8 ak. val.
4
Naujos redakcijos statybos įstatymo aktualijos (užsakomasis seminaras) (vyks Klaipėdoje)
Tikslas- supažindinti su naujos redakcijos statybos įstatymu.
Pagrindinės temos:
• Statybos įstatymo naujos redakcijos apžvalga;
• Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nauji įgaliojimai;
• Konsoliduotų statybos techninių reglamentų apžvalga;
• Konsultacijos.
4 ak. val.
5
Kibernetinio saugumo higiena. Organizacijos kompiuterių naudotojų kibernetinio saugumo mokymai.
Tikslas – padidinti organizacijos atsparumą kibernetinėms grėsmėms šviečiant darbuotojams kibernetinio saugumo higienos klausimais.
Pagrindinės temos:
• fundamentalūs saugumo principai;
• kibernetinių grėsmių išskirtiniai požymiai ir pasaulines kibernetinių grėsmių tendencijos;
• informacijos apsaugos ir kibernetinio saugumo teisinis reglamentavimas;
• saugaus darbo principai: slaptažodžiai ir jų apsauga; atsarginės kopijos; duomenų laikmenų apsauga; įtartinų el. laiškų ir socialinės inžinerijos atpažinimas; el. pašto ir interneto saugus naudojimas; mobilių įrenginių naudojimas.
5 ak. val.
6
Asmens duomenų apsauga (užsakomasis seminaras)
Tikslas- supažindinti dalyvius su pagrindiniais reikalavimais asmens duomenų tvarkymui ir pokyčiais įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (ES) 2016/679.
Pagrindinės temos:
• Esminiai pokyčiai įsigaliojus asmens duomenų apsaugos reformos metu priimtiems ES dokumentams;
• Pagrindinės sąvokos, asmens duomenų tvarkymo reikalavimai, asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai, duomenų subjekto teisės, reikalavimai asmens duomenų saugumui pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir pokyčiai įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui;
• Atsakomybė ir priežiūros institucijos įgaliojimai pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;
• Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimus ir kitos naujovės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.
6 ak. val.
7
Asmeninė lyderystė ir jos galia (užsakomasis seminaras)
8 ak. val.
8
Tarptautinio protokolo pagrindai (užsakomasis seminaras)
8 ak. val.
9
Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)
Pagrindinės temos:
• Korupcijos suvokimas, paplitimas ir reali patirtis;
• Korupcijos pasireiškimo (paplitimo) priežastys (valdymo sistemoje, institucijoje (organizacijoje), atliekant pareigines funkcijas);
• Korupcijos rizikos valdymas;
• Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;
• Teisinė atsakomybė už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus (nusikalstamų veikų identifikavimas ir kvalifikavimas);
• Korupcijos prevencijos priemonės;
• Interesų konfliktai ir jų valdymas. Privačių interesų deklaravimo ypatumai;
• Profesinės etika kaip korupcijos prevencijos priemonė.
8 ak. val.
10
Vadovavimas ir komandinis darbas (užsakomasis seminaras)
Tikslas- ugdyti dalyvių gebėjimus, būtinus įgyvendinant ir tobulinant vadovavimo komandai procesus.
Pagrindinės temos:
• Žmogiškųjų išteklių valdymo tendencijos ir organizacijos kultūra;
• Bendravimo ir darbo įstaigoje organizavimas, vidinė komunikacija;
• Vadovų vaidmenys;
• Komandos samprata, vaidmenys komandoje, komandos sudarymo etapai;
• Problemų sprendimo būdai komandoje.
8 ak. val.
11
Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)
Pagrindinės temos:
• Socialinės prielaidos korupcijos atsiradimui bei jos prevencijai;
• Korupcijos apraiškos viešajame administravime, šių apraiškų identifikavimas;
• Veiksmai prieš administracinę korupciją;
• Teisinis korupcijos prevencijos reglamentavimas nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu institucijos, vykdančios korupcijos prevenciją;
• Korupcijos prevencijos priemonės;
• Korupcijos priežasčių analizė, rizikos faktoriai, korupcijos raiška ir prevencija organizacijoje;
• Korupcija kaip etinė problema. Valstybės tarnautojo etika ir korupcinis elgesys;
• Interesų konfliktas valstybės tarnyboje.
6 ak. val.
12
Savivertės ugdymas
Tikslas- prisidėti prie dalyvių savivertės sustiprinimo.
Pagrindinės temos:
Kas yra savivertė?
Kaip atsiranda negatyvus savęs vertinimas?
Kaip formuojasi savivertė?
Savivertės tipai;
Modeliai ir antimodeliai;
Kaip reaguoti į kritiką?
Metodai savivertei stiprinti.
8 ak. val. 80 Eur
13
Administracinių teisės pažeidimų kvalifikavimas ir administracinių nuobaudų skyrimas
Tikslas- supažindinti dalyvius su administracinių teisės pažeidimų kvalifikavimo taisyklėmis; administracinės atsakomybės tikslais ir ypatumais; administracinių nuobaudų sistema; ,,administracinio teisės pažeidimo“ ir ,,nusikaltimo“ sąvokų skirtumais; administracinės atsakomybės taikymo subjektais; administracinių teisės pažeidimų sudėtimi; administracinių teisės pažeidimų bylų tyrimu ir administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo, bylų nagrinėjimo procedūromis; teismų praktika administracinių teisės pažeidimų bylose; padėti išvengti klaidų tiriant ir nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas.
Pagrindinės temos:
• Administracinė atsakomybė;
• Administracinio teisės pažeidimo sąvoka;
• Administracinių nuobaudų sistema;
• Administracinių teisės pažeidimų kvalifikavimo taisyklės;
• Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena.
8 ak. val. 80 Eur
14
Kaip kokybiškai aptarnauti klientą ?
Tikslas- supažindinti dalyvius su kliento konstruktyvaus aptarnavimo priemonėmis, padedančiomis suprasti savo ir kliento elgesio priežastis, išmokyti parinkti tinkamas bendravimo strategijas, bei bendraujant panaudoti metodus, padedančius užbėgti konfliktinėms situacijoms už „akių“.
Pagrindinės temos:
• Kas yra geras aptarnavimas? Kuo vadovaujantis klientas priima sprendimus?
• Kliento aptarnavimo ABC ir praktiniai patarimai. Ką sakyti, kaip sakyti, kodėl sakyti?
• Frazių, padedančių laimėti kliento palankumą, įvardinimas;
• Bendravimo principai, galiojantys tiek bendraujant su klientais, tiek ir realiame gyvenime;
• Kodėl klientai pas mus taip dažnai ateina išlieti pykčio?
• Kaip bendrauti su klientu, kad pokalbis būtų konstruktyvus?
• Kliento siunčiamų žinučių „tarp eilučių“ teisingas interpretavimas;
• Bendravimas sudėtingose situacijose;
• Priemonės, padedančios užbėgti konfliktams už „akių“.
8 ak. val. 80 Eur

Parašykite atsiliepimą apie mokymų programą

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2018 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos