Programos/renginių kuratorius

Aušra Mančinskienė
(8 5) 239 58 00
ausra.mancinskiene@livadis.lt
Žemaitės g. 21, Vilnius
09.00 – 16.30 val.

VADOVAVIMO, LYDERYSTĖS ir POKYČIŲ VALDYMO mokymai

TIKSLAS

Stiprinti strateginę kompetenciją: vadovavimo, lyderystės ir pokyčių valdymo gebėjimus.

 

REGISTRACIJOS Į MOKYMO RENGINIUS TVARKA

Pasirinkę reikiamą mokymo modulį, spustelėkite nuorodą REGISTRUOTIS, užpildykite REGISTRACIJOS FORMĄ ir  ją atsiųskite.

KAINA

Kainos galioja, kai renginiai vyksta Lietuvos viešojo administravimo institute (Žemaitės g. 21, Vilnius). Institucijoms, užsisakiusioms mokymo renginį visai dalyvių grupei, taikomos sutartinės kainos/nuolaidos.

Moduliai/renginiai:

1
Vidaus kontrolės sistema – valdymo proceso dalis
Tikslas - prisidėti prie bendro vidaus kontrolės supratimo formavimo, pagelbėti viešajame sektoriuje įdiegti ir palaikyti efektyvią vidaus kontrolę. Todėl valstybės institucijų vadovybė – svarbus mokymų adresatas.
Pagrindinės temos:
A. Vidaus kontrolės sistemos samprata
B. VKS reglamentavimas
C. Vidaus kontrolės sistemos elementai:
• kontrolės aplinka;
• rizikos nustatymas;
• kontrolės procedūros;
• informacija ir komunikavimas
• monitoringas
D. Vidaus kontrolės sistemos vertinimas
8 ak. val. 80 Eur
2
Nefinansinė motyvacija. Kaip tinkamai motyvuojant darbuotojus ir save didinti veiklos efektyvumą?
Tikslas- aptarti motyvaciją, pasitenkinimą darbu bei lojalumą lemiančius veiksnius, nurodyti psichologinius bei vadybos būdus ir metodus, kaip būtų galima tinkamai motyvuoti darbuotojus.
Pagrindinės temos:
Nuo ko priklauso motyvacija? Hercbergo, Maslou ir naujausios motyvacinės teorijos.
Darbotojų savyvertės, tikslų ir motyvacijos sąsajos.
Vidinė ir išorinė motyvacija. Savymotivacija.
Nepiniginiai motyvatoriai.
Individualiosios motyvacijos nustatymas.
Darbuotojų motyvacinių poreikio identifikavimas.
Darbuotojų tinkamų lūkesčių formavimas.
Skirtingų kartų (BB, X, Y, Z) darbuotojų
Motyvacijos ypatumai.
Naujo darbuotojo tinkama adaptacija.
Impritingo įtaka ilgalaikiui motyvavimui.
Koučingo ir supervizijos taikymas.
Taikytini nepiniginės motyvacijos metodai, „gudrybės“.
Motyvaciją skatinantis vadybiniai veiksmai.
Vadovavimo stiliaus ir organizacinės kultūros
formavimas.
Darbuotojų įtraukimas į valdymą ir planavimą.
Atsakomybės suteikimas, delegavimas, ugdymas, komunikacija, kontrolė.
Dažniausiai pasitaikančios demotyvaciją sąlygojančios vadybinės klaidos.
8 ak. val. 80 Eur
3
Žmogiškųjų išteklių valdymas (planavimas ir darbuotojų kompetencijų vertinimas)
Tikslas – organizuoti, vykdyti ir užtikrinti sėkmingą žmogiškųjų išteklių vadybos funkcijų įgyvendinimą.
Pagrindinės temos:
Žmogiškųjų išteklių vadybos atsiradimo prielaidos;
• Žmogiškųjų išteklių vadybos samprata;
• Žmogiškųjų išteklių vadybos principai ir funkcijos;
• Žmogiškųjų išteklių planavimo esmė;
• Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimo procesas ir modeliai: pareigybių poreikio įvertinimas įstaigoje; pareigybių poreikio įvertinimo metodai;
• Kompetencijų samprata ir analizė: kompetencijų samprata, jų grupavimas, lygiai; kompetencijų pasirinkimo kriterijai; kompetencijų vertinimo procesas; kompetencijų vertinimo rezultatas;
• Lietuvos valstybės tarnautojų kompetencijos modelis: kompetencijų modelis, lygis ir nustatymo principai; kompetencijų aprašymo principai.
8 ak. val. 80 Eur
4
Padalinių vadovų mokymai: lyderystės ugdymas
Pagrindinės temos:
• Vadovo autoriteto ir statuso kūrimas;
• Delegavimo įgūdžių tobulinimas;
• Lyderiavimas ir motyvavimas – praktikoje: veiksminga komunikacija, tikslų formulavimas ir grįžtamasis ryšys.
8 ak. val. 80 Eur
5
Vadovavimas naudojant emocinį intelektą
Tikslas- ugdyti vadovų vidines galias, siekiant įgyvendinti idėjas, kuriant prasmingą dialogą su kolegomis, klientais, vadovais, stiprinti asmenybės jėgą, įtaką, emocinę kompetenciją.
Pagrindinės temos:
• Emocinis intelektas (EQ) ir vadovavimas organizacijai: prasmė, nauda, efektyvumas;
• Emocinis, dvasinis ir fizinis intelektas vadyboje;
• Emociniu intelektu pagrįstos lyderystės evoliucija: viršininkas ir pavaldiniai – vadovas ir personalas – lyderis ir komanda – komandinė lyderystė – lyderių komanda;
• Nuo organizacijos „energijos žemėlapio“ iki organizacijos kultūros;
• Organizacijos psichologinio mikroklimato „matuokliai“;
• Emocijų pažinimo ir jų valdymo įtaka organizacijos efektyvumui;
• 1 + 1 = 3? Kaip susikalbėti skirtingiems ir kaip rasti bendrus susitarimus?;
• Motyvuojančio bendravimo ir bendradarbiavimo šiuolaikinėje organizacijoje prielaidos;
• Lyderio asmenybės „bankas”. Pozityvaus mąstymo ir savęs vertinimo strategijos – modernaus vadovo mąstymo “instrumentai.
8 ak. val. 80 Eur
6
Vertinamos veiklos / kompetencijos ir planavimo pokalbis
Tikslas- išmokyti taikyti vertinamojo pokalbio metodą bei ugdyti praktinius pokalbio valdymo įgūdžius.
Pagrindinės temos:
• Metinis veiklos vertinimo pokalbis – personalo veiklos valdymo instrumentas;
• Vertinimo pokalbio proceso valdymas;
• Efektyvaus metinio pokalbio kriterijai;
• Pasirengimas vertinimo pokalbiui;
• Metinio pokalbio vertinimo dalis;
• Metinio pokalbio planavimo dalis;
• Darbai po vertinamojo pokalbio.
8 ak. val. 80 Eur
7
Institucijos strateginio veiklos plano rengimas (pagal SPM)
Tikslas- supažindinti su LR Vyriausybės strateginio planavimo metodika( SPM), suteikti strateginių planų rengimo pagal šią metodiką įgūdžių.
Pagrindinės temos:
• Strateginio planavimo metodika;
• Strateginio planavimo proceso bendra loginė schema;
• Strateginio planavimo subjektai;
• Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė;
• Institucijos misijos ir strateginių tikslų vertinimas, korekcijos galimybės;
• Metų rezultatų pagal programas numatymas;
• Uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijų parinkimas ir formulavimas;
• Priemonių, reikalingų uždaviniams įgyvendinti, numatymas;
• Reikalingų finansinių ir intelektinių išteklių apskaičiavimas.
8 ak. val. 70 Eur
8
Pokyčių valdymas: chaosas ar galimybė?
Tikslas- supažindinti, kaip paruošti darbuotojus pokyčiams ir naujovėms, kaip valdyti pokyčių pasekmes, kaip pokyčiuose įžvelgti pozityvias puses ir kaip atskleisti lyderių savybes pokyčių laikotarpiu.
Pagrindinės temos:
• Lyderių klaidos ir grėsmės pokyčių laikotarpiu;
• Negatyvių reakcijų į pokyčius valdymas savo organizacijoje;
• Pokyčio metu kylančių asmeninių reakcijų atpažinimas;
• Gandų valdymo prevencinis planas;
• Informavimas apie pokyčius;
• Pokyčio įgyvendinimo palengvinimas;
• Darbuotojų motyvavimas pokyčiams;
• Pokyčio planas.
8 ak. val. 80 Eur
9
Darbuotojų veiklos valdymas ir komandos darbo organizavimas
Tikslas- tobulinti darbuotojų veiklos valdymo efektyvumą, parodyti darbuotojų veiklos motyvacijos ir organizacijos kultūros svarbą, supažindinti su žmogiškųjų išteklių politikos aktualijomis, skirtingais vadovų vaidmenų modeliais, valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumais. Suteikti komandos formavimo, darbo komandoje bei efektyvaus vadovavimo komandai žinių ir įgūdžių.
Pagrindinės temos:
• Žmogiškųjų išteklių valdymo tendencijos;
• Organizacijos kultūra;
• Bendravimas organizacijoje;
• Darbo organizavimas;
• Vadovų vaidmenys;
• Komandos samprata;
• Vaidmenys komandoje ir komandos kūrimo žingsniai;
• Problemų sprendimas kartu su komanda.
8 ak. val. 80 Eur
10
Vadovavimas diskusijoms ir susirinkimams
Tikslas- ugdyti vadovavimo diskusijoms ir pasitarimams bei susirinkimų organizavimo įgūdžius.
Pagrindinės temos:
• Informacijos priėmimo ir perdavimo problemos;
• Informacijos perdavimo formos;
• Diskusijos ir jų vedimo formos;
• Informacijos pristatymo būdai;
• Informatyvusis ir įtikinėjamasis kalbėjimas;
• Neformali diskusija grupėje;
• Vaidmenys susirinkime;
• Kaip pasiekti konsensusą?
• Sprendimo grupėje pakopos ir sprendimo įrankiai;
• Diskusijos organizavimas;
• Efektyvių susirinkimų bruožai.
8 ak. val. 80 Eur
11
Vadovavimo psichologija
Tikslas- išanalizuoti teorinius vadovavimo pagrindus ir efektyvių priemonių pagalba patobulinti vadovavimo įgūdžius.
Pagrindinės temos:
• Vadovo ir pavaldinio asmenybė. Psichologinio portreto ypatybės;
• Efektyvi lyderystė;
• Komandos sąvoka ir grupinė dinamika;
• Personalo motyvacija;
• Personalo atrankos metodai;
• Vadybinė komunikacija.
8 ak. val. 70 Eur
2017-11-22 09:00 Registruotis
12
Laiko valdymas ir efektyvaus darbo organizavimo būdai
Tikslas- įvertinti laiko trūkumo priežastis ir mokytis taikyti efektyvius savo darbo organizavimo bei laiko valdymo būdus.
Pagrindinės temos:
• Asmeninė laiko valdymo filosofija;
• Proaktyvumas laiko planavime;
• Įsiklausymas į savo „vidinį laikrodį;
• Optimalus pertraukų efektas;
• Darbo laiko praradimų priežasčių analizė. Laiko „rijikai“. Kaip su jais tvarkytis;
• Laiko planavimas ir kontrolė, laiko paskirstymo strategijos. Laiko valdymo matrica;
• Prioritetų nustatymas, tikslų nustatymas;
• Kaip dėti visas savo pastangas, kad darbas būtų atliktas laiku?
• Konkretūs laiko taupymo metodai;
• Naujausi susirinkimų metodai, esant ypatingai įtemptam darbui.
8 ak. val. 80 Eur
13
Efektyvus vadovavimas
Tikslas- ugdyti vadovavimo, problemų nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo įgūdžius.
Pagrindinės temos:
• Socialiniai valdžios pagrindai;
• Lyderiavimo teorijos;
• Situacinis lyderiavimas;
• Motyvacijos teorijos; situacijų analizė;
• Delegavimas, esami ar galimi delegavimo kliuviniai;
• Grįžtamasis ryšys.
8 ak. val. 80 Eur
14
Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis
Tikslas- suteikti institucijų ir padalinių vadovams teorinių žinių, kaip pasiruošti tiesiogiai pavaldžių darbuotojų metiniam įvertinimo pokalbiui ir kaip jį organizuoti, kaip aptarti darbuotojų veiklą ir darbo rezultatus.
Pagrindinės temos:
• Įvertinimo pokalbio tikslai, atlikimo patirtis;
• Darbuotojų veiklos vertinimo kriterijai;
• Įvertinimo pokalbio atlikimas;
• Sudėtingos situacijos, pasitaikančios vertinimo metu;
• Tiesiogiai pavaldžių darbuotojų supažindinimo su įvertinimo pokalbio nauda;
• Vertinimas.
8 ak. val. 70 Eur
2017-12-12 09:00 Registruotis
15
Ugdomojo vadovavimo (koučingo) taikymas vadovo darbe
Mokymų tikslas-susipažinti su koučingo metodu, jo taikymo praktinėmis priemonėmis vadovo darbe
Pagrindinės mokymų temos:
Kas yra koučingas? Kokia nauda organizacijai?
Ugdančiojo vadovo kompetencijos.
Koučingo taikymos sritys: delegavimas, motyvavimas ir lūkesčių formavimas, idėjų generavimas, tikslų nustatymas, metinio pokalbio vedimas, grįžtamasis ryšys.

16 ak. val. 140 Eur

Parašykite atsiliepimą apie mokymų programą

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2017 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos