Programos/renginių kuratorius

Irena Budriūnienė
(8 5) 239 58 00
irena.budriuniene@livadis.lt
Žemaitės g. 21, Vilnius
09.00 – 16.30 val.

SPECIALIŲJŲ IR PROFESINIŲ gebėjimų mokymai

TIKSLAS

Stiprinti gebėjimus, reikalingus konkrečioms, pareigybės aprašyme nustatytoms, funkcijoms vykdyti.

MOKYMŲ POGRUPIAI

1. Žmogiškųjų išteklių vadyba

2. Teisinis raštingumas

3. Mokymas apie Europos Sąjungą

 

REGISTRACIJOS Į MOKYMO RENGINIUS TVARKA

Pasirinkę reikiamą mokymo modulį, spustelėkite nuorodą REGISTRUOTIS, užpildykite REGISTRACIJOS FORMĄ ir  ją atsiųskite.

KAINA

Kainos galioja, kai renginiai vyksta Lietuvos viešojo administravimo institute (Žemaitės g. 21, Vilnius). Institucijoms, užsisakiusioms mokymo renginį visai dalyvių grupei, taikomos sutartinės kainos/nuolaidos.

Moduliai/renginiai:

1
Asmeninis efektyvumas
Tikslas: padėti pažinti nepanaudotus asmeninio efektyvumo šaltinius ir juos pritaikyti kasdieninėje veikloje ir gyvenime.

Tikslinė grupė: visi, kas siekia padidinti asmeninį efektyvumą.

Pagrindinės temos:
- Kas yra pilnatvės jausmas ir iš kur jis atsiranda? Asmenybės brandos stadijos;
- Sėkmės sudedamosios dalys;
- Tikslų reikšmė pasiekimams;
- Gyvenimo balanso ratas;
- Kaip savivertė ir vidinės nuostatos daro įtaką asmeniniam efektyvumui?
- Sėkmingumą stabdančių charakterio savybių koregavimas;
- Vertybių skalė;
- Asmeninis pokyčių planas „Ką darysiu kitaip?“ – praktinė užduotis.
8 ak. val. 80 eur
2
Elektroninis parašas ir jo naudojimo ypatumai
Tikslas: susipažinti su elektroninio parašo naudojimo ypatumais ir iškylančių trikdžių šalinimo būdais.

Tikslinė grupė: elektroninio parašo naudotojai.

Temos:
Elektroninis parašas naudojamas elektroniniams dokumentams pasirašyti:
Kvalifikuotas elektroninis parašas, pažangusis elektroninis parašas ir nekvalifikuotas elektorninis parašas;
Dokumentų pasirašymo stacionara įranga ypatumai;
Dokumentų pasirašymas mobiliuoju kvalifikuotu elektroniniu parašu;
Elektroninė laiko žymos ir reikalavimai joms;
Reikalavimai elektroninio parašo parašo galiojimų užtikrinimui;
Dokumenų valdymo sistemos ir jų integracija su Elektroninio archyvo informacine sistema (čia valstybiniai sektoriui aktualu).
Pagrindiniai elektroninių dokumentų valdymo reikalavimai.
6 ak. val. 80 Eur
3
Statybos įstatymo aktualijos
TIKSLAS - supažindinti su statybos teisės problematika.

UŽDAVINIAI:
1) Apžvelgti Statybos įstatymo reguliavimo problemas;
2) Apžvelgti Statybos techninių reglamentų problemas;
3) Supažindinti su numatomais statybą reguliuojančių teisės aktų pakeitimais.

TEMOS:
- Statybos įstatymo pakeitimų apžvalga;
- Statybos techninių reglamentų pakeitimų apžvalga;
- Numatomi statybą reguliuojančių teisės aktų pakeitimai.

6 akad. val. 80 eur.
4
Įmonių veiklos vertinimo rodikliai ir jų analizė
Seminaro metu bus diskutuojama apie santykinių finansinių rodiklių taikymą finansinių ataskaitų analizei. Nagrinėjami finansiniai sprendimai, vertinama įmonės finansinė būklė bei veiklos rezultatai.

TIKSLAS - suteikti dalyviams informacijos ir praktinių žinių apie santykinių finansinių rodiklių naudojimo galimybes vertinant finansines ataskaitas.

TEMOS:
1. Finansinė analizė:
• Finansinės analizės objektas ir tikslai;
• Finansinės analizės metodai ir būdai;
• Įmonės veiklos analizės procesas;
• Finansinių ataskaitų analizė ir interpretavimas.

2. Finansinių santykinių rodiklių naudojimas:
• Finansinių santykinių rodiklių privalumai ir ribotumai;
• Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų vertinimas (apyvartinis kapitalas, bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas, greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas);
• Ilgalaikio mokumo rodikliai ir jų vertinimas (bendrasis skolos koeficientas, ilgalaikių skolų apdraustumo koeficientas, skolų gražinimo koeficientas, finansinis svertas);
• Pelningumo rodikliai, jų apskaičiavimas ir vertinimas (viso turto apyvartumas, trumpalaikio turto apyvartumas, atsargų apyvartumas, kreditorinio įsiskolinimo apyvartumas);
• Kapitalo rinkos rodikliai ir jų vertinimas;
• Rodiklių vertinimas, rodiklių tarpusavio ryšys. Rodiklių pritaikymo ir vertinimo trūkumai;
• Pasirinktos apskaitos politikos finansiniams rodikliams.

3. Kapitalų kaštai:
• Kapitalo kaštų samprata.

4. Bankroto tikimybės analizė:
• Bankroto prognozavimas remiantis finansinių ataskaitų straipsnių pokyčiais. Altman modelis;
• Lietuvoje dažniausiai taikomi bankroto prognozavimo modelių analizė ir taikymo galimybės.
8 akad. val. 90 eur.
5
Duomenų apsaugos reforma: asmens duomenų tvarkymo reikalavimai ir naujovės
TIKSLAS - aptarti asmens duomenų apsaugos pokyčius (taisykles ir kitus numatytus reikalavimus), kurie įsigalios pradėjus taikyti Bendrąjį asmens duomenų reglamentą.
NAUDA:
Seminaro dalyviai įgaus pasirengimo duomenų apsaugos reformai žinių ir jos taikymo įgūdžių bei turės galimybę aptarti iškilusius klausimus.

TEMOS:
1) Teisių į privatumą bei asmens duomenų apsaugą samprata bei trumpa istorija. Naujieji duomenų subjektų teisių elementai įgyvendinant asmens duomenų reformą:
• Teisių į privatumą bei asmens duomenų apsaugą samprata, tikslai bei vystymosi apžvalga;
• Pagrindinės asmens duomenų apsaugos pažeidimų priežastys bei grėsmės duomenų subjektų teisėms ir laisvėms;
• Asmens duomenų apibrėžties pokyčiai bei tvarkymo samprata;
• Skaidrus informavimas (informacijos apie privatumą pateikimas lengvai suprantamu būdu);
• Duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis ir reikalauti ištaisyti duomenis;
• Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
• Teisė apriboti duomenų tvarkymą (įskaitant profiliavimą); Teisė nesutikti su automatizuotu atskirų sprendimų priėmimu (įskaitant profiliavimą);
• Teisė į duomenų perkėliamumą.
2) Duomenų valdytojų bei tvarkytojų atsakomybės ir atskaitomybės naujovės:
• Asmens duomenų tvarkymo principai ir teisėtumas;
• Pritaikytoji duomenų apsauga ir standartizuotoji duomenų apsauga;
• Duomenų tvarkymo veiklos įrašai;
• Pranešimas priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą;
• Pranešimas duomenų subjektui apie asmens duomenų saugumo pažeidimą;
• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas;
• Duomenų apsaugos pareigūno skyrimas;
• Sankcijos ir administracinių baudų skyrimas.
3) Kiti reikalavimai bei naujovės. BDAR taikymo įmonėse bei organizacijose rekomendacijos:
• Duomenų tvarkymas su darbo santykiais susijusiame kontekste;
• Vaiko sutikimo sąlygos, siūlant informacinės visuomenės paslaugas;
• Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas;
• Elgesio kodeksai ir sertifikavimas;
• Tarptautinis elementas (asmens duomenų perdavimai į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms organizacijoms);
• Asmens duomenų tvarkymo priežiūros naujovės;
• Pasirengimo BDAR taikymui įmonėse bei organizacijose rekomendacijos.

6 akad. val. 99 eur.
6
„VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ AKTUALIJOS 2018 m.“
SEMINARO TIKSLAS - supažindinti viešojo sektoriaus darbuotojus, dirbančius viešųjų pirkimų srityje, su nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusiu viešųjų pirkimų įstatymu ir jį įgyvendinančiais teisės aktais, pateikiant praktinius geriausios praktikos pavyzdžius bei aktualijas.
UŽDAVINIAI:
1. Viešųjų pirkimų teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų analizė;
2. Viešųjų pirkimų teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas pagal perkančiųjų organizacijų „gerąją“ ir „blogąją“ praktiką;
3. Viešųjų pirkimų tarnybos formuojamos praktikos analizė;
4. Teismų praktikos analizė.

TEMOS:
1) Įvadas į seminarą, viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo pasikeitimo pagrindai;
2) Viešieji pirkimų įstatymo praktinis įgyvendinimas nuo 2017 m. liepos 1 d. (I dalis).
3) Viešieji pirkimų įstatymo praktinis įgyvendinimas nuo 2017 m. liepos 1 d. (II dalis).
4) Mažos vertės pirkimai;
5) Kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų teisinius santykius, apžvalga;
6) Kainos ar sąnaudų ir kokybės santykio kriterijaus taikymas;
7) Praktinės rekomendacijos ir atsakymai į seminaro dalyvių klausimus.
8 ak. val. 80 Eur
7
Dokumentų valdymas ir administracinė kalba
Seminaro temos:
1. Programos įvadas. Taisyklingai parengti dokumentai – kultūringos veiklos ir tvarkos institucijoje / įmonėje atspindys.
2. Dokumentų valdymo aktualijos: teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą; taisyklingas rekvizitų rašymas, dokumentų analizė.
Dokumentų tekstų rašymo smulkmenos (adresai, telefonų numerių grupavimas, kabutės, brūkšneliai ir kt.).Praktinė užduotis.
3. Oficialiųjų dokumentų rengimo ir jų tekstų rašymo ypatybės: teisės aktai (nutarimas, sprendimas, potvarkis, įsakymas); vardų, pavardžių (ypač nelietuviškų), pareigų pavadinimų dokumentuose vartojimas; įstaigos rengiami (aktas, protokolas ir kt.); siunčiamieji (pažymos, raštai, dalykiniai laiškai); personalo dokumentų rengimas (prašymas, įgaliojimas ir kt.).
4. Neoficialiųjų raštų rengimas (kvietimai, skelbimai).Praktinė užduotis.
5. Administracinė kalba.
Naujausios administracinės kalbos informacijos valdymas.
Įstaigų, įmonių, organizacijų pavadinimų rašymas: kaip parašyti pavadinimą, kai jį sudaro 5, 6 ar net 10 žodžių? Kur rašyti kabutes? Praktiškas taisyklių pritaikymas.
Administracinės ir bendrinės kalbos kultūros dažniausios klaidos (leksika (kaip suprasti ir žinoti, kurie sakomi, o kokių vengti), įvairūs žodžių junginiai, rašomi dokumentų tekstuose, netinkamai sudaryti žodžiai, linksnių vartojimas ir kt.). Praktinės užduotys.
6.Frazių, sakinių formulavimas įvairiais stiliais (buitiniu, administraciniu, meniniu, moksliniu) ir jų esminių skirtumų supratimas. Taisyklingas tarimas (kirčiavimas).Gebėjimas argumentuoti raštu ir žodžiu. Praktinė užduotis.
Mandagumo žodžių parinkimas ir vartojimas. Elektroninių laiškų
rašymo etiketas.
8 ak. val. 80 Eur
8
Administracinė kalba ir jos vartosena. Viešoji komunikacija
Tikslas – tobulinti administracinės kalbos ir viešosios komunikacijos įgūdžius.
Pagrindinės temos ir potemės:

1) Aktualieji administracinės kalbos klausimai. Tinkamo ir taisyklingo dokumentų rengimo ir įforminimo dalykai.
- Administracinės kalbos ypatumai. Norminamieji bendrinės kalbos ir kanceliarinės kalbos šaltiniai.
- Pavadinimų rašymas (juridiniai asmenys, struktūriniai padaliniai, dokumentai). Datos ir laiko
rašymas dokumentuose; dažniausiai vartojamų sutrumpinimų, brūkšnio ir brūkšnelio, pasvirojo
brūkšnio, kabučių, skliaustų, tarpo vartojimo ypatumai.
- Įvairių tipų dokumentų (raštų, protokolų, aktų, pažymų, įsakymų, sprendimų ir kt.) teksto
ypatumai (sintaksinė raiška, žodžių tvarka, pragmatika ir etika (įsakmumo raiška, mandagumo žodžių
vartojimas ir kt.).
- Pareigų, garbės vardų, mokslinių laipsnių ir kt. oficialių pavadinimų giminės formų vartojimas.

2) Organizacijos rengiamų dokumentų kalbos kultūra.
- Probleminių atvejų (rašybos, leksikos, žodžių darybos, sintaksės) nagrinėjimas.

3) Viešoji komunikacija.
- Viešojo ir neviešojo kalbėjimo funkcijos (informacijos perteikimas, siekimas paveikti, pažinti,
reikšti emocijas ir jausmus ir kt.).
- Viešųjų kalbų tipai. Oficialiosios sakytinės kalbos taisyklingumas (tartis, kirčiavimas, kalbėsena,
leksikos ir gramatikos normos).
8 ak. val. 85 Eur
9
Viešųjų pirkimų įstatymo praktinis įgyvendinimas ir naujovės (Klaipėda)
Programos tikslas - aptarti viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo pasikeitimui.
Seminaro pagrindinės temos:
Viešieji pirkimai nuo 2017 m. liepos 1 d. Lyginamoji analizė:
•Pirkimų planavimas ir planų sudarymas;
•Pirkimo būdų pasirinkimo galimybės;
•Kvalifikacijos kriterijų ir jų vertinimo naujovės;
•Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – vienintelis pasiūlymų vertinimo kriterijus?
•Netinkamas ir nepriimtinas viešojo pirkimo pasiūlymas. Kokie skirtumai?
•Viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir jos keitimo galimybės;
•E.sąskaitos taikymas.
Mokymo metodai: paskaita, lyginamoji analizė, praktinių pavyzdžių aptarimas
5 ak. val. 70 Eur
10
Viešųjų pirkimų įstatymo praktinis įgyvendinimas ir naujovės
Programos tikslas - aptarti viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo pasikeitimui.
Seminaro pagrindinės temos:
Viešieji pirkimai nuo 2017 m. liepos 1 d. Lyginamoji analizė:
•Pirkimų planavimas ir planų sudarymas;
•Pirkimo būdų pasirinkimo galimybės;
•Kvalifikacijos kriterijų ir jų vertinimo naujovės;
•Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – vienintelis pasiūlymų vertinimo kriterijus?
•Netinkamas ir nepriimtinas viešojo pirkimo pasiūlymas. Kokie skirtumai?
•Viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir jos keitimo galimybės;
•E.sąskaitos taikymas.
Mokymo metodai: paskaita, lyginamoji analizė, praktinių pavyzdžių aptarimas
5 ak. val. 70 Eur
11
Viešųjų pirkimų įstatymo praktinis įgyvendinimas ir naujovės (Kaunas)
Programos tikslas- aptarti viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo pasikeitimus.
Seminaro pagrindinės temos:
Viešieji pirkimai nuo 2017 m. liepos 1 d. Lyginamoji analizė:
•Pirkimų planavimas ir planų sudarymas;
•Pirkimo būdų pasirinkimo galimybės;
•Kvalifikacijos kriterijų ir jų vertinimo naujovės;
•Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – vienintelis pasiūlymų vertinimo kriterijus?
•Netinkamas ir nepriimtinas viešojo pirkimo pasiūlymas. Kokie skirtumai?
•Viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir jos keitimo galimybės;
•E.sąskaitos taikymas.
Mokymo metodai: paskaita, lyginamoji analizė, praktinių pavyzdžių aptarimas.
5 ak. val. 70 Eur
12
Persekiojimui Stop
Seminaro tikslas - išmokyti mokymų dalyvius atpažinti persekiojimą ir laiku kreiptis pagalbos bei imtis apsaugos priemonių.

Seminaro uždaviniai:
• Supažindinti su persekiojimo problema.
• Išmokyti atpažinti persekiojantį elgesį, jo rūšis, padaromą žalą.
• Supažindinti su rekomendacijomis, kokių saugumo priemonių imtis, susidūrus su persekiojimu.
Seminaro temos:

 Persekiojimo problemos aktualumo pristatymas;
 Persekiojimo žala ir pagalbos galimybės.

Praktinės užduotys: atvejų analizės, padedančios atpažinti persekiojantį elgesį, jo tipus.
4 ak. val. 60 Eur
13
Smurtas darbovietėje. Bloga nuojauta ir kitos priemonės kaip apsisaugoti? (Kaunas)
Tikslas - išmokyti mokymų dalyvius atpažinti įspėjamąjį elgesį bei kitus požymius, kurie gali signalizuoti apie didesnę smurtinio elgesio darbovietėje tikimybę. Supažindinti su rekomendacijomis, kaip apsisaugoti nuo smurto darbovietėje.
Uždaviniai:
1. Supažindinti su smurto darbovietėje problema.
2. Išmokyti atpažinti įspėjamąjį elgesį, kūno kalbos indikatorius.
3. Supažindinti su rekomendacijomis, kaip bendrauti su asmenimis, pasižyminčiais įspėjamuoju elgesiu.
Seminaro temos:
1. Destruktyvaus elgesio darbovietėje problemos aktualumo pristatymas;
2. Bloga nuojauta, bežodė komunikacija ir limbinė sistema;
3. Rekomendacijos.
Praktiniai mokymai:
1. Destruktyvaus elgesio darbovietėje problematikos pristatymas analizuojant praktinius pavyzdžius;
2. Įspėjamojo elgesio, kūno kalbos atpažinimo praktinės užduotys, analizuojant realius susirūpinimą keliančios komunikacijos atvejus.
4 ak. val. 60 Eur
14
Buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau –VSAFAS)
Tikslas ir uždaviniai: Pateikti naujausius VSAFAS pakeitimus, supažindinti su VSAFAS praktiniu taikymu.
Turto (ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo , finansinio turto ir atsargų apskaita ( 2 val.)
Pajamų, sąnaudų ir finansavimo sumų apskaita (2 val.)
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita ( 1 val.)
Praktiniai mokymai: Finansinių ataskaitų sudarymo praktinių situacijų analizė (3 val.)

6 ak. val. 80 Eur
15
Viešųjų pirkimų organizavimas, pirkimo sutarčių sudarymas ir jų administravimas
Viešųjų pirkimų samprata: esmė, turinys ir organizavimo principai
• Viešųjų pirkimų proceso vadyba: pirkimo būdo pasirinkimo principai ir tvarka. Pirkimo dokumentai
• Tiekėjų (rangovų) pasiūlymų vertinimas: pasiūlytų kainų diskontavimo tvarka, pasiūlymų ekonominio naudingumo įvertinimas
• Viešųjų pirkimų veiklą reglamentuojantys teisės aktai, jų turinys bei taikymas praktinėje veikloje
• Pirkimo ir pardavimo sutartys, jų turinys bei sudarymo ypatumai
• Pirkimo ir pardavimo sutarčių vykdymo kontrolė – tikslai bei organizavimo principai
6 ak. val. 70 Eur
16
Nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo praktika ir aktualijos (Vilnius)
Tikslas. Mokymų metu dalyviai įgis teorinių ir praktinių žinių apie nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo organizavimo ir vykdymo procesus, juose dažniausiai pasitaikančias klaidas, taip pat įgis aktualių žinių apie pirkimo dokumentų rengimo ir tiekėjų pasiūlymų vertinimo bei sutarčių sudarymo ypatumus.
1. Nekilnojamojo turto pirkimas derybų būdu. Teisės aktų reikalavimų apžvalga
2. Nekilnojamojo turto pirkimas derybų būdu organizavimo proceso apžvalga
2.1. Reikalavimai pirkimo dokumentams;
2.2. Pirkimo procedūrų praktikos apžvalga;
2.3. Reikalavimai pirkimo sutarties turiniui.
3. Nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu. Teisės aktų reikalavimų apžvalga
4. Nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo proceso apžvalga
4.1. Viešo aukciono organizavimo tvarka ir dokumentai;
4.2. Reikalavimai pirkimo-pardavimo sutarties turiniui.
5. Dalyvių konsultacijos aktualiais klausimais
6 ak. val. 80 Eur
17
Nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo praktika ir aktualijos 2018 m. (Klaipėda)
Tikslas. Mokymų metu dalyviai įgis teorinių ir praktinių žinių apie nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo organizavimo ir vykdymo procesus, juose dažniausiai pasitaikančias klaidas, taip pat įgis aktualių žinių apie pirkimo dokumentų rengimo ir tiekėjų pasiūlymų vertinimo bei sutarčių sudarymo ypatumus.
1. Nekilnojamojo turto pirkimas derybų būdu. Teisės aktų reikalavimų apžvalga
2. Nekilnojamojo turto pirkimas derybų būdu organizavimo proceso apžvalga
2.1. Reikalavimai pirkimo dokumentams;
2.2. Pirkimo procedūrų praktikos apžvalga;
2.3. Reikalavimai pirkimo sutarties turiniui.
3. Nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu. Teisės aktų reikalavimų apžvalga
4. Nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo proceso apžvalga
4.1. Viešo aukciono organizavimo tvarka ir dokumentai;
4.2. Reikalavimai pirkimo-pardavimo sutarties turiniui.
5. Dalyvių konsultacijos aktualiais klausimais
6 ak. val. 80 Eur
18
Dokumentų valdymas ir administracinė kalba
1. Programos įvadas. Taisyklingai parengti dokumentai – kultūringos veiklos ir tvarkos institucijoje / įmonėje atspindys.
2. Dokumentų valdymo aktualijos: teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą; taisyklingas rekvizitų rašymas, dokumentų analizė.
Dokumentų tekstų rašymo smulkmenos (adresai, telefonų numerių grupavimas, kabutės, brūkšneliai ir kt.).Praktinė užduotis.
3. Oficialiųjų dokumentų rengimo ir jų tekstų rašymo ypatybės: teisės aktai (nutarimas, sprendimas, potvarkis, įsakymas); vardų, pavardžių (ypač nelietuviškų), pareigų pavadinimų dokumentuose vartojimas; įstaigos rengiami (aktas, protokolas ir kt.); siunčiamieji (pažymos, raštai, dalykiniai laiškai); personalo dokumentų rengimas (prašymas, įgaliojimas ir kt.).
4. Neoficialiųjų raštų rengimas (kvietimai, skelbimai).Praktinė užduotis.
5. Administracinė kalba.
Naujausios administracinės kalbos informacijos valdymas.
Įstaigų, įmonių, organizacijų pavadinimų rašymas: kaip parašyti pavadinimą, kai jį sudaro 5, 6 ar net 10 žodžių? Kur rašyti kabutes? Praktiškas taisyklių pritaikymas.
Administracinės ir bendrinės kalbos kultūros dažniausios klaidos (leksika (kaip suprasti ir žinoti, kurie sakomi, o kokių vengti), įvairūs žodžių junginiai, rašomi dokumentų tekstuose, netinkamai sudaryti žodžiai, linksnių vartojimas ir kt.). Praktinės užduotys.
6.Frazių, sakinių formulavimas įvairiais stiliais (buitiniu, administraciniu, meniniu, moksliniu) ir jų esminių skirtumų supratimas. Taisyklingas tarimas (kirčiavimas).Gebėjimas argumentuoti raštu ir žodžiu. Praktinė užduotis.
Mandagumo žodžių parinkimas ir vartojimas. Elektroninių laiškų
rašymo etiketas.
8 ak. val. 80 Eur
19
Kokybiško vidaus audito planavimas ir atlikimas (Klaipėda)
Supažindinti su vidaus audito planavimo ir atlikimo metodika, vadovaujantis Tarptautiniais vidaus audito standartais ir gerąja praktika
1. Vidaus audito tikslai ir uždaviniai. 1 val.
2. Užduoties planavimas. 1 val.
3. Užduoties atlikimas. 4 val.
3.1. Informacijos rinkimas;
3.2. Duomenų analizė, atrankos būdai;
3.3. Informacijos dokumentavimas,
4. Rezultatų pateikimas. 1 val.
5. Pažangos stebėjimas. 1 val.
8 ak. val. 90 Eur
20
Kokybiško vidaus audito planavimas ir atlikimas
Supažindinti su vidaus audito planavimo ir atlikimo metodika, vadovaujantis Tarptautiniais vidaus audito standartais ir gerąja praktika
1. Vidaus audito tikslai ir uždaviniai. 1 val.
2. Užduoties planavimas. 1 val.
3. Užduoties atlikimas. 4 val.
3.1. Informacijos rinkimas;
3.2. Duomenų analizė, atrankos būdai;
3.3. Informacijos dokumentavimas,
4. Rezultatų pateikimas. 1 val.
5. Pažangos stebėjimas. 1 val.
8 ak. val. 90 Eur
21
Elektroninių dokumentų valdymo aktualijos
Elektroninių dokumentų valdymo teisinis reglamentavimas ir paskutiniai teisės aktų pakeitimai;
 Elektroninis parašas naudojamas elektroniniams dokumentams pasirašyti;
 Elektroninių dokumentų rengimas, registravimas, priskyrimas byloms;
 Elektroninių dokumentų nuorašų rengimas;
 Elektroninių bylų tvarkymas ir įtraukimas į apskaitos dokumentus;
 Elektroninių dokumentų perdavimas į valstybės archyvus;
 Praktiniai elektroninių dokumentų valdymo sprendimai.
8 ak. val. 80 Eur
22
Įstaigos dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita
Dokumentų apskaitos ir tvarkymo naujovės;
Dokumentų valdymo problemos ir geriausi sprendimai;
Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą;
Dokumentacijos plano rengimas;
Dokumentų registrų sąrašo rengimas;
Dokumentų registravimas ir dokumentų registrų sudarymas;
Dokumentų tvarkymo reikalavimai;
Dokumentų vertės ekspertizė;
Pažymos įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą rengimas;
Dokumentų naikinimas.
8 ak. val. 80 Eur
23
Sekretorių, biuro administratorių darbo efektyvumo gerinimo būdai ir priemonės (Klaipėda)
Tikslinė grupė- sekretoriai, biuro administratoriai, vadovų padėjėjai.

Šiame seminare Jūs įgysite naudingų praktinių psichologinių žinių, kurios padės geriau suprasti vadovo poreikius bei tapti geriausiu vadovo padėjėju, pakels jūsų motyvaciją, padės žymiai stipriau pasitikėti savimi, mėgautis savo darbu, suvokti savo svarbą ir indėlį į organizacijos sėkmę, pamatyti savo stipriąsias puses ir ką reikėtų pagerinti savo darbe, kaip ,,pagaląsti“ savo svarbiausias kompetencijas, kaip sulaukti pripažinimo bei įvertinimo.
Pagrindinės temos:
• Sekretorių, administratorių vieta įstaigos, įmonės struktūroje. Administravimo reikšmė.
• Komunikacijos psichologija sekretorių, administratorių darbe. Skirtingų ,,žemėlapių“ suderinimas.
• Gerų santykių su vadovu kūrimas. Esminiai dėsniai.
• Pagrindinės sekretorių, administratorių kompetencijos.
• Klausytis ir girdėti.
• Argumentavimas ir darbas su prieštaravimais, pretenzijomis. Konflikto valdymo algoritmas.
• Pagrindiniai sekretorių, administratorių įvaizdžio elementai. Ar tikrai biuro administratorius – įmonės ,,veidas“?
• Kaip dirbti komandoje?
• Darbas su išoriniais klientais ir svečiais.
• Kaip išlaikyti savo psichinę sveikatą? Emocijų ir streso valdymas.
• Kaip efektyviau ir produktyviau valdyti savo ir vadovo laiką. ,,Auksiniai“ metodai.
• Esminės sekretorių, administratorių klaidos, kurios griauna karjerą.
8 ak. val. 90 Eur
24
Sekretorių, biuro administratorių darbo efektyvumo gerinimo būdai ir priemonės (Kaunas)
Tikslinė grupė- sekretoriai, biuro administratoriai, vadovų padėjėjai.

Šiame seminare Jūs įgysite naudingų praktinių psichologinių žinių, kurios padės geriau suprasti vadovo poreikius bei tapti geriausiu vadovo padėjėju, pakels jūsų motyvaciją, padės žymiai stipriau pasitikėti savimi, mėgautis savo darbu, suvokti savo svarbą ir indėlį į organizacijos sėkmę, pamatyti savo stipriąsias puses ir ką reikėtų pagerinti savo darbe, kaip ,,pagaląsti“ savo svarbiausias kompetencijas, kaip sulaukti pripažinimo bei įvertinimo.
Pagrindinės temos:
• Sekretorių, administratorių vieta įstaigos, įmonės struktūroje. Administravimo reikšmė.
• Komunikacijos psichologija sekretorių, administratorių darbe. Skirtingų ,,žemėlapių“ suderinimas.
• Gerų santykių su vadovu kūrimas. Esminiai dėsniai.
• Pagrindinės sekretorių, administratorių kompetencijos.
• Klausytis ir girdėti.
• Argumentavimas ir darbas su prieštaravimais, pretenzijomis. Konflikto valdymo algoritmas.
• Pagrindiniai sekretorių, administratorių įvaizdžio elementai. Ar tikrai biuro administratorius – įmonės ,,veidas“?
• Kaip dirbti komandoje?
• Darbas su išoriniais klientais ir svečiais.
• Kaip išlaikyti savo psichinę sveikatą? Emocijų ir streso valdymas.
• Kaip efektyviau ir produktyviau valdyti savo ir vadovo laiką. ,,Auksiniai“ metodai.
• Esminės sekretorių, administratorių klaidos, kurios griauna karjerą.
8 ak. val. 90 Eur
25
Mažos vertės pirkimai, reikalavimai, tvarka ir organizavimo praktiniai ypatumai (Klaipėda)
1. Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų Mažos vertės pirkimams apžvalga – 1 akad. val.
2. Viešųjų pirkimų tarnybos Mažos vertės pirkimų tvarkos sąlygų analizė – 1,5 akad. val.:
2.1. Skelbiamos apklausos vykdymo reikalavimai;
2.2. Neskelbiamos apklausos vykdymo reikalavimai;
2.3. Reikalavimai pirkimo dokumentams.
3. Viešųjų pirkimų organizavimo praktikos apžvalga – 1,5 akad. val.:
3.1. Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka ir dokumentai;
3.2. Viešųjų pirkimų organizavimo kontrolės priemonės.
4. Atsakomybės ribos mažos vertės pirkimuose – 1 akad. val.
5. Dalyvių konsultacijos aktualiais klausimais – 1 akad. val.
6 ak. val. 70 Eur
26
Inventorizacija: praktiniai aspektai
Uždaviniai:
- Aptarti inventorizacijos paskirtį, tikslus bei naudą
- Išanalizuoti pasirengimo inventorizacijai bei jos vykdymo praktinius žingsnius
- Panagrinėti reikšmingų sričių inventorizacijos specifiką
P.S. Kadangi seminaras skiriamas plačiai auditorijai iš įvairių organizacijų, jo metu bus nagrinėjami pavydžiai, tačiau nebus pateikiamos detalios specifinių atsargų skaičiavimo formulės, kurios priklauso nuo konkrečios organizacijos veiklos specifikos.

Turinys:
1. Inventorizacijos tikslas, paskirtis, teikiama nauda (1 ak.val.)
2. Teisinis reglamentavimas (1 ak.val.)
3. Rašytinė inventorizacijos tvarka, inventorizavimo instrukcijos (2 ak.val.)
4. Inventorizacijos eiga, praktiniai žingsniai (1 ak.val.)
5. Atsargų inventorizacija: pavyzdžiai, dažniausiai pasitaikančios klaidos (2 ak.val.)
6. Ilgalaikio turto inventorizacija: pavyzdžiai, dažniausiai pasitaikančios klaidos (1 ak.val.)
7. Kito turto bei įsipareigojimų inventorizacija: pavyzdžiai, dažniausiai pasitaikančios klaidos (1 ak.val.)

8 ak. val. 100 Eur
27
Elektroninių dokumentų valdymo aktualijos (Klaipėda)
 Elektroninių dokumentų valdymo teisinis reglamentavimas ir paskutiniai teisės aktų pakeitimai;
 Elektroninis parašas naudojamas elektroniniams dokumentams pasirašyti;
 Elektroninių dokumentų rengimas, registravimas, priskyrimas byloms;
 Elektroninių dokumentų nuorašų rengimas;
 Elektroninių bylų tvarkymas ir įtraukimas į apskaitos dokumentus;
 Elektroninių dokumentų perdavimas į valstybės archyvus;
 Praktiniai elektroninių dokumentų valdymo sprendimai.
8 ak. val. 80 Eur
28
Administracinių nusižengimų teisena ir tyrimo rezultatų įforminimas
Tikslas: ugdyti darbuotojų, turinčių teisę pradėti administracinių nusižengimų teiseną, administracinės atsakomybės taikymo ir administracinių nusižengimų tyrimo rezultatų įforminimo kompetenciją.
1. Administracinių nusižengimų teisenos etapai
2. Administracinių nusižengimų tyrimas, administracinio nusižengimo sudėtis
3. Administracinių nusižengimų tyrimo rezultatų įforminimas: mažai pavojingos veikos žymėjimas, protokolų, administracinių nurodymų ir nutarimų surašymo tvarka


6 ak.val. 80 Eur
2018-12-12 09:00 Registruotis
29
Kokybiško audito planavimas ir atlikimas
Tikslas:
Supažindinti su reikalavimais kokybiškam auditui, jo planavimo ir atlikimo nuoseklumu.
Uždaviniai:
1. Pristatyti audito atsiradimo sąlygas, vidaus ir išorės audito skirtumus bei panašumus, audito teisinį reglamentavimą, auditoriui keliamus etikos reikalavimus
2. Įvertinti audito svarbą ir poreikį skirtingo dydžio bei pobūdžio įmonėse, audito atlikimo sąlygas
3. Nustatyti veiksnius, įtakojančius audito atlikimą.
4. Identifikuoti audituojamos įmonės bei auditoriaus rizikos faktorius, galinčius paveikti auditui keliamų tikslų įgyvendinimą.
5. Aptarti esminius reikalavimus kokybiškam auditui, audito planavimo ir atlikimo pagrindinius principus.
Temos:
I dalis. Audito reikšmė ir būtinumas
II dalis. Audito apibrėžimas ir esminiai principai
III dalis. Audito norminiai dokumentai ir teisinis reglamentavimas (
IV dalis. Audito organizavimas ir atlikimas
V dalis. Audito rezultatų įforminimas: auditoriaus išvada ir audito ataskaita
VI dalis. Audito įmonės kokybės kontrolės sistema
8 ak. val. 90 Eur
30
Rizikos vertinimo metodai ir praktika
Tikslas: sužinoti, koks yra rizikos vertinimo procesas, kokie yra rizikos vertinimo metodai bei praktika.
Pagrindinės temos:
Rizikos valdymo standartai ir metodologijos;
Rizikos vertinimo procesas;
Rizikos vertinimo principai, metodai ir įrankiai;
Skirtingų rizikų vertinimas.
8 90 Eur
31
Įstaigos dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita
Dokumentų apskaitos ir tvarkymo naujovės;
Dokumentų valdymo problemos ir geriausi sprendimai;
Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą;
Dokumentacijos plano rengimas;
Dokumentų registrų sąrašo rengimas;
Dokumentų registravimas ir dokumentų registrų sudarymas;
Dokumentų tvarkymo reikalavimai;
Dokumentų vertės ekspertizė;
Pažymos įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą rengimas;
Dokumentų naikinimas.
8 ak. val. 80 EUR
32
DARBO SANTYKIAI IR PERSONALO ADMINISTRAVIMAS PAGAL NAUJĄJĮ DARBO KODEKSĄ
Kokie vidinių teisės aktų pakeitimai laukia įstaigų ir įmonių ?
Ar reikia keisti senas Darbo sutartis?
Kokias naujas taisykles privalo nustatyti įstaigos?
Ar pasikeis darbo santykių administravimas ?

Mokymų programa:

• Papildomos pareigos darbdaviams, įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui.
• Su darbuotojų atstovavimo įgyvendinimu susijusios naujovės :
 Rinkimų komisijų sudarymas;
 Informavimo ir konsultavimo pareiga;
 Kolektyvinių sutarčių naujovės.
• Vidaus teisės aktų keitimas ar papildymas :
 Dėl lygių galimybių;
 Dėl darbo užmokesčio sistemos;
 Dėl kompiuterinių ir komunikacinių technologijų naudojimo;
 Dėl asmens duomenų apsaugos ir kt..
• Darbuotojų atstovavimas :
 Naujas darbo tarybų vaidmuo, jų sudarymas;
 Profesijų sąjungos;
 Informavimo ir konsultavimo pareiga.
• Darbo sutartis :
 Įdarbinimo teisinis reguliavimas ir įforminimas;
 Nauji reikalavimai Darbo sutarties sudarymui;
 Naujos darbo sutarčių rūšys;
 Darbo sutarties keitimas;
 Nauji darbo sutarties nutraukimo pagrindai;
 Pasikeitę darbo sutarties nutraukimo įforminimo reikalavimai.
• Darbo ir poilsio laiko reglamentavimo naujovės :
 Darbo laiko norma;
 Darbo laiko režimas,
 Viršvalandžiai, kompensavimas;
 Atostogų skaičiavimas, atostoginiai ;
 Atostogų suteikimo įforminimas paliekamas įstaigos vadovo nuožiūrai.
• Darbo užmokesčio įforminimas ir mokėjimas:
 Darbo užmokesčio nustatymas;
 Darbo apmokėjimo sistema, reikalavimai šios sistemos sudarymui;
 Premijavimas, išskaitos ir kt.
• Darbo drausmės pažeidimai ir materialinė atsakomybė :
 Panaikintos nuobaudų rūšys;
 Drausmės pažeidimų įforminimo tvarka;
 Darbuotojų atleidimas dėl darbo drausmės pažeidimų;
 Materialinės atsakomybės pokyčiai;
 Žalos atlyginimo teisinis reguliavimas.
6 ak. val. 80 Eur
33
Sekretorių, biuro administratorių darbo efektyvumo gerinimo būdai ir priemonės
Tikslinė grupė- sekretoriai, biuro administratoriai, vadovų padėjėjai.

Šiame seminare Jūs įgysite naudingų praktinių psichologinių žinių, kurios padės geriau suprasti vadovo poreikius bei tapti geriausiu vadovo padėjėju, pakels jūsų motyvaciją, padės žymiai stipriau pasitikėti savimi, mėgautis savo darbu, suvokti savo svarbą ir indėlį į organizacijos sėkmę, pamatyti savo stipriąsias puses ir ką reikėtų pagerinti savo darbe, kaip ,,pagaląsti“ savo svarbiausias kompetencijas, kaip sulaukti pripažinimo bei įvertinimo.
Pagrindinės temos:
• Sekretorių, administratorių vieta įstaigos, įmonės struktūroje. Administravimo reikšmė.
• Komunikacijos psichologija sekretorių, administratorių darbe. Skirtingų ,,žemėlapių“ suderinimas.
• Gerų santykių su vadovu kūrimas. Esminiai dėsniai.
• Pagrindinės sekretorių, administratorių kompetencijos.
• Klausytis ir girdėti.
• Argumentavimas ir darbas su prieštaravimais, pretenzijomis. Konflikto valdymo algoritmas.
• Pagrindiniai sekretorių, administratorių įvaizdžio elementai. Ar tikrai biuro administratorius – įmonės ,,veidas“?
• Kaip dirbti komandoje?
• Darbas su išoriniais klientais ir svečiais.
• Kaip išlaikyti savo psichinę sveikatą? Emocijų ir streso valdymas.
• Kaip efektyviau ir produktyviau valdyti savo ir vadovo laiką. ,,Auksiniai“ metodai.
• Esminės sekretorių, administratorių klaidos, kurios griauna karjerą.
8 ak. val. 90 Eur
34
Viešųjų pirkimų įstatymo naujovės
Pagrindinės temos:
• Įvadas į seminarą, viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo pasikeitimo pagrindai;
• Viešieji pirkimai dabar vs. Viešieji pirkimai nuo 2017 m. liepos 1 d. lyginamoji analizė:
• Pirkimų planavimas ir planų sudarymas;
• Pirkimo būdų pasirinkimo galimybės;
• Kvalifikacijos kriterijų ir jų vertinimo naujovės;
• Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – vienintelis pasiūlymų vertinimo kriterijus?
• Netinkamas ir nepriimtinas viešojo pirkimo pasiūlymas. Kokie skirtumai?
• Viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir jos keitimo galimybės;
• E.sąskaitos taikymas.
• Mažos vertės pirkimai:
• Viešųjų pirkimų tarnybos rengiamo Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo apžvalga;
• Mažos vertės pirkimų būdai;
• Tiekėjų apklausos pažymos;
• Pirkimai iš centrinės perkančiosios organizacijos;
• Privalomi reikalavimai pirkimo dokumentams ir sutartims.
• Kitų rengiamų teisės aktų, reglamentuosiančių viešųjų pirkimų teisinius santykius, apžvalga:
• Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika;
• Kainodaros taisyklių nustatymo metodika;
• Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika.
• Praktinės rekomendacijos ir atsakymai į seminaro dalyvių klausimus.
5 ak. val. 60 Eur
35
Naujojo darbo kodekso aktualijos
Tikslinė grupė- personalo klausimus tvarkantys asmenys, darbdaviams atstovaujantys asmenys, kiti asmenys, kuriems aktualus darbo teisinių santykių reglamentavimas.
Tikslas- supažindinti seminaro dalyvius su Naujojo darbo kodekso nuostatomis, palyginti su šiuo metu galiojančiu Darbo kodeksu.
Pagrindinės temos:
• Naujojo darbo kodekso (NDK) struktūra. Darbo santykių subjektai;
• Ikisutartiniai santykiai;
• Darbo sutarties rūšys;
• Darbo sutarties sudarymas, vykdymas, nutraukimas;
• Darbo ir poilsio laikas;
• Individualių ir kolektyvinių ginčų nagrinėjimo tvarka.
6 ak. val. 80 Eur
36
Vidaus kontrolės sistemos veikimas viešajame sektoriuje
Tikslinė grupė- viešųjų juridinių asmenų vadovai bei už vidaus kontrolę, jos priežiūrą atsakingi tarnautojai ir darbuotojai (įskaitant finansų kontrolę (toliau – vidaus kontrolė), (ne vidaus auditoriai).

Tikslas- pagilinti žinias, kurios padėtų kuriant, prižiūrint ir tobulinant vidaus kontrolės sistemą viešajame juridiniame asmenyje.

Pagrindinės temos:
• Vidaus kontrolės reglamentavimas viešajame sektoriuje (taip pat numatomi Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo pokyčiai).
• Vidaus kontrolės (VK) samprata: apibrėžimas; VK tikslai ir veikimas; VK apribojimai ir nauda.
• Vidaus kontrolės sistemos dalyviai: Viešojo juridinio asmens vadovo pareigos ir kompetencija vidaus kontrolės srityje. Kiti dalyviai, jų pareigos ir atsakomybė.
• Vidaus kontrolės modeliai. Vidaus kontrolės modelis viešajame sektoriuje (INTOSAI GOV 9100), COSO modelis.
• Vidaus kontrolės sandara (Vidaus kontrolės elementai): kontrolės aplinka, rizikos vertinimas, kontrolės veikla, informavimas ir komunikacija, stebėsena. Vidaus kontrolės elementų vertinimas klausimynų pagalba
• Konkrečių finansinės atskaitomybės straipsnių vidaus kontrolė: vidaus kontrolės palaikymas ir vertinimas
8 ak. val. 90 Eur
2018-12-12 09:00 Registruotis
37
Profesinės rizikos vertinimas
Tikslinė grupė- įstaigų vadovai, padalinių vadovai, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai.

Tikslas- atskleisti profesinės rizikos vertinimo naudą ūkio subjektų aspektu: aptarti profesinės rizikos vertinimo tikslus; supažindinti dalyvius su vertinimo ypatumais; pateikti praktinius patarimus identifikuojant bei vertinant rizikos veiksnius.
Pagrindinės temos:
• Profesinės rizikos vertinimo teisinis reglamentavimas, vertinimo prasmė;
• Rizikos veiksnių identifikavimas bei jų tyrimas;
• Rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių numatymas, įgyvendinimas bei kontrolė;
• Praktiniai patarimai identifikuojant rizikos veiksnius.
4 ak. val. 50 Eur
38
Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas
Tikslinė grupė- įstaigų vadovai, padalinių vadovai, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, buhalteriai.

Tikslas-aptarti įvykių darbe bei nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo tikslus; supažindinti dalyvius su tyrimų ypatumais; pateikti praktinius patarimus pildant N-1 ar N-2 formos aktus.
Pagrindinės temos:
• Įvykių darbe bei nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo teisinis reglamentavimas, tyrimo prasmė bei būtinumas;
• Nelaimingų atsitikimų darbe priežasčių nustatymo ypatumai bei jų svarba prevencijai;
• Praktiniai patarimai tiriant įvykius darbe ir nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo. Rekomendacijos pildant N-1 bei N-2 formos aktus.
4 ak. val. 50 Eur
39
Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) taikymas
Tikslinė grupė- valstybės institucijų pareigūnai turintys teisę pradėti administracinių nusižengimų teiseną ir surašyti administracinio nusižengimo protokolą bei priimti nutarimą administracinio nusižengimo byloje.

Tikslas- supažindinti su administracinę atsakomybę ir administracinių nusižengimų bylų teiseną reglamentuojančių teisės aktų svarbiausiomis nuostatomis ir taikant atvejo bei dokumentų analizės analizės principus supažindinti su naujausiais pakeitimais, administracinių nusižengimų atribojimo nuo kitų teisės pažeidimų, jų kvalifikavimo, įrodymų rinkimo, administracinių nurodymų taikymo, administracinių nusižengimų protokolų surašymo ir administracinių nusižengimų bylų tyrimo bei nagrinėjimo ir nutarimų skirti administracines nuobaudas apskundimo ir vykdymo aktualijomis.

Pagrindinės temos:
• Administracinių nusižengimų teisenos pradėjimas (tyrimas ir administracinio nusižengimo protokolo ir administracinio nurodymo surašymas);
• Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo procesas;
• Nutarimų, nutarčių ir administracinių nurodymų vykdymas bei apskundimas administracinių nusižengimų bylose.
6 ak. val. 80 Eur
40
Aktuali teismų praktika valstybės tarnybos santykiuose
Tikslas- išanalizuoti Valstybės tarnautojų darbo santykius reguliuojančias specialias teisės normas – Valstybės tarnybos įstatymą ir jį lydinčius teisės aktus.
Pagrindinės temos:
• Valstybės tarnautojų darbo santykių reguliavimas;
• Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo praktikoje problematika;
• Teisminė praktika: aktualios ir suformuotos LVAT praktikos, dėl tarnybinių ginčų priėmimo, karjeros, darbo užmokesčio, atleidimo iš pareigų, tarnybinės, materialinės atsakomybės, nušalinimo nuo pareigų teismų sprendimų analizė;
• Darbo kodekso santykis su Valstybės tarnybos įstatymu ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimu praktikoje.
8 ak. val. 80 Eur
41
Valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugos problemos
Tikslas- supažindinti seminaro dalyvius su įslaptintos informacijos teisiniu reglamentavimu pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą (2016 01 01 redakcija).
Tikslinė grupė- valstybės ir savivaldybės institucijų darbuotojai, kurie dirba su valstybės ir tarnybos paslaptimis.
Pagrindinės temos:
• Įvadas. Informacijos klasifikavimas, įslaptintos informacijos sąvoka ir apsaugos organizavimo principai. VTPĮ istorinė raida ir paskirtis;
• Įslaptintos informacijos skirstymas, žymėjimas, įslaptinimas, išslaptinimas, administravimas bei fizinė apsauga;
• Personalo patikimumo užtikrinimas;
• Įslaptintų sandorių saugumas;
• Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų apsauga bei kontrolė;
• EŽTT ir Lietuvos teisminė praktika, susijusi su įslaptintos informacijos klausimais.
6 ak. val. 100 Eur
42
Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą
Tikslinė grupė: visų biudžetinių įstaigų personalo specialistams, buhalteriams (išskyrus švietimo įstaigų).
Pagrindinės temos:
• Naujasis valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas nuo 2017 m. vasario 1 d.:
• pareigybių aprašymo metodika;
• veiklos vertinimo tvarka;
• pareigybių priskyrimas pareigybių grupėms ir lygiams;
• darbo užmokesčio sandara (darbo apmokėjimo sistemos pavyzdžiai);
• darbo užmokesčio nemažėjimo taisyklė;
• dažniausiai pasitaikančių klaidų aptarimas.
4 ak. val. 50 Eur
43
Tikslinė informacijos internete paieška ir kryptingos analizės instrumentai
Tikslas – pagerinti darbuotojų, kurie dažnai naudojasi ar planuoja naudotis viešojoje elektroninėje erdvėje esančia informacija, informacijos paieškos, vertinimo, sisteminimo ir apibendrinimo gebėjimus.

Tikslinė grupė- darbuotojai, kurių veikloje informacijos viešuose šaltiniuose paieška ir analizė yra kasdieninis darbas.

Pagrindinės temos:
• Įvadas. Informacija internete – kokia ji?;
• Informacijos rinkimo tikslai ir planavimas;
• Anonimiškumo ir privatumo aspektai;
• Informacijos šaltiniai. Informacija ir dezinformacija;
• Informacijos rinkimo ir sisteminimo instrumentai;
• Analizės metodai ir instrumentai;
• Analitinis produktas;
• Praktinė užduotis.

REIKALINGOS PRIEMONĖS: į mokymus reikia atsinešti nešiojamus kompiuterius su Windows 7 ar 8 ar 10 operacine sistema, Chrome naršykle. Taip pat reikia turėti nešiojamojo kompiuterio lokalaus administratoriaus teises, kad prireikus būtų galimybė įdiegti mokymų metu nagrinėjamas programas.

8 ak. val. 110 Eur.
44
Kibernetinės saugos pamatai organizacijoje
Tikslas – padidinti organizacijos atsparumą kibernetinėms grėsmėms supažindinant viduriniosios ir aukštesnės grandies vadovus su organizaciniais kibernetinio saugumo klausimais, kuriuos sprendžiant būtų mažinama kibernetinio saugumo incidentų rizika organizacijoje ir sumažinama tikėtina žala.

Tikslinė grupė- viduriniosios ir aukštesnės grandies vadovai, siekiantys organizacijoje diegti kibernetinės saugos pajėgumus.

Pagrindinės temos:
• Kibernetinės grėsmės: saugos principai; kas yra kibernetinės grėsmės?; tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje;
• Lietuvos norminė bazė: saugos reikalavimai; kibernetinio saugumo įstatymas; LR BK ir ATPK;
• 10 praktinių žingsnių: kibernetinės saugos pamatai;
• Gerosios kibernetinio saugumo praktikos: gerosios praktikos ir standartų apžvalga; 20 efektyvios kibernetinės gynybos priemonių.
5 ak. val. 90 Eur
45
Efektyvus dokumentų valdymas: naujovės ir aktualijos
Šiuolaikinio dokumentų valdymo pagrindinis tikslas – efektyvumas.
Pagrindinės temos:
• Dokumentų valdymo pakeitimai ir naujovės;
• Elektroniniai dokumentai;
• Dokumentų rengimo aktualijos;
• Dokumentacijos plano rengimas;
• Dokumentų apyvartos organizavimas;
• Užbaigtų bylų tvarkymas ir perdavimas įstaigos archyvui.
6 ak. val. 80 Eur
46
Narystė Europos Sąjungoje: europinių ir nacionalinių procesų analizė ir valdymas, 2 dalis
Tikslinė grupė- Valstybės tarnautojai, dalyvaujantys ES reikalų koordinavimo procese Lietuvoje; Valstybės tarnautojai, įgyvendinantys ES teisės aktų reikalavimus nacionalinės teisės aktuose; Valstybės tarnautojai, rengiantys nacionalines pozicijas ar jas atstovaujantys ES institucijose; Valstybės tarnautojai, kurių veikla apima ES teisės aktų reguliuojamas sritis.
Tikslas- suteikti klausytojams žinias apie ES institucijas, jų veiklos principus ir darbo tvarką, ES teisę ir jos įgyvendinimą, nacionalinių pozicijų rengimą ir pristatymą ES institucijose, taip pat ugdyti valstybės tarnautojų įgūdžius efektyviai atstovauti valstybės interesus visais ES reikalų klausimais tiek europiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu.
• Nacionalinių pozicijų rengimas ir koordinavimas, derybinių rezultatų formulavimas ir siekimas; Seimo specializuotų komitetų ir Europos reikalų komiteto vaidmuo; ES teisės aktų projektų poveikio, atitikties subsidiarumui ir proporcingumui įvertinimas;
• Nacionalinių pozicijų atstovavimas Taryboje;
• Nacionalinių interesų pristatymas ir bendradarbiavimas su Europos Komisija;
• Nacionalinių interesų pristatymas ir bendradarbiavimas su Europos Parlamentu;
• Nacionalinių pozicijų ir interesų pristatymas kitose ES institucijose ir įstaigose; EESK ir Regionų komiteto vaidmuo;
• Institucinė konkurencija ir valstybių interesai;
• ES institucijų vaidmuo, sprendimų priėmimo ypatumai, Lietuvos strateginiai interesai atskirose ES politikos srityse;.
• Argumentavimas, tarpkultūriniai santykiai, derybos;
• Lobizmas Europos Sąjungoje.

8 ak. val. 80 Eur
47
Europos Sąjungos sprendimų priėmimas ir valdymas
Tikslinė grupė- Valstybės tarnautojai, dalyvaujantys ES reikalų koordinavimo procese; Valstybės tarnautojai, rengiantys nacionalines pozicijas ar jas atstovaujantys ES institucijose.
Tikslas- suteikti klausytojams žinias apie ES institucijų darbo tvarką, veiklos principus ir praktiką, taip pat ugdyti valstybės tarnautojų įgūdžius efektyviai atstovauti valstybės interesus ES teisėkūros ir sprendimų priėmimo procese.
Pagrindinės temos:
• ES institucinė sistema;
• Įprastinė ir specialios teisėkūros procedūros;
• Sprendimų priėmimas Komisijoje;
• Sprendimų priėmimas Europos Parlamente;
• Sprendimų priėmimas Taryboje (darbo grupių veikla, Coreper, Tarybos posėdžiai; išlygos ir pareiškimai;
• Delegavimo ir įgyvendinimo („komitologijos“) procedūros;
• Nacionalinių pozicijų rengimas ir koordinavimas, derybinių rezultatų formulavimas ir siekimas; Seimo specializuotų komitetų ir Europos reikalų komiteto vaidmuo;
• Nacionalinių pozicijų atstovavimas Taryboje;
• Nacionalinių pozicijų pristatymas Europos Parlamente ir Komisijoje; EESK ir Regionų komiteto vaidmuo;
• ES teisės aktų projektų poveikio, atitikties subsidiarumui ir proporcingumui įvertinimas;
• Bendradarbiavimas su Europos Komisija procedūros dėl įsipareigojimų nevykdymo metu.
8 ak. val. 80 Eur
48
Europos Sąjungos teisė ir jos įgyvendinimas Lietuvoje
Tikslinė grupė- Valstybės tarnautojai, dalyvaujantys ES reikalų koordinavimo procese; Valstybės tarnautojai, rengiantys nacionalinės teisės aktų projektus; Valstybės tarnautojai, kurių veikla apima ES teisės aktų reguliuojamas sritis; Valstybės tarnautojai - teisininkai.
Tikslas- suteikti klausytojams žinias apie Europos Sąjungą teisę, taip pat ugdyti įgūdžius, reikalingus darbui su ES institucijomis ir ES teisės įgyvendinimu.
Pagrindinės temos:
• ES teisės samprata ir šaltiniai;
• ES konstitucinė teisė (pagrindinės sutartys, bendrieji Sąjungos teisės principai);
• Teisėkūros, deleguotieji ir įgyvendinimo teisės aktai;
• Kiti ES teisės šaltiniai ir institucijų priimami dokumentai;
• Reglamentai, direktyvos ir sprendimai - jų paskirtis, savybės ir įgyvendinimo ypatumai;
• ES teisės įgyvendinimo mechanizmas Lietuvoje ir kylančios sisteminės problemos;
• ES teisės įgyvendinimo planavimas, stebėsena ir priežiūra;
• Perteklinio reguliavimo problematika;
• Ginčai dėl tinkamo ES teisės įgyvendinimo: Europos Komisijos procedūros dėl įsipareigojimų nevykdymo (EU Pilot, oficialus pranešimas, pagrįsta nuomonė) ir ieškiniai Teisingumo Teisme;
• ES Teisingumo Teismo praktika ir jos reikšmė įgyvendinant ES teisę;
• ES sankcijų mechanizmas dėl netinkamo ES teisės įgyvendinimo ar ES teisės pažeidimo.
8 ak. val. 80 Eur
49
ES reikalų koordinavimas Lietuvoje: nuo ES iniciatyvos iki ES teisės įgyvendinimo ir taikymo
Tikslinė grupė- Valstybės tarnautojai, rengiantys ir atstovaujantys nacionalines pozicijas ES institucijose; Valstybės tarnautojai, įgyvendinantys ES teisės aktus; Valstybės tarnautojai, dalyvaujantys ES reikalų koordinavimo procese Lietuvoje.
Tikslas- suteikti klausytojams žinias apie visų pagrindinių ES procesų koordinavimą Lietuvoje, ugdyti įgūdžius efektyviai atlikti su ES reikalų koordinavimu susijusias funkcijas.
Pagrindinės temos:
• Pagrindiniai ES sprendimų priėmimo principai; Lietuvos nacionalinių interesų apsaugos koordinavimas;
• ES strateginių ir programinių dokumentų vertinimas;
• Nacionalinių pozicijų dėl siūlomo priimti ES teisės akto rengimas, derinimas ir tvirtinimas;
• Subsidiarumo ir proporcingumo principų kontrolė; geltonos kortelės mechanizmas;
• Nacionalinių pozicijų dėl siūlomo priimti ES teisės akto atstovavimas;
• ES teisės aktų įgyvendinimo planavimas, koordinavimas, stebėsena;
• Nacionalinių priemonių notifikavimo procedūra;
• ES teisės pažeidimo procedūrų (EU Pilot, oficialaus pranešimo ir pagrįstos nuomonės stadijose) valdymas;
• Pozicijų dėl dalyvavimo ES Teisingumo Teismo nagrinėjamose bylose rengimas, derinimas ir atstovavimas;
• Klaidų ES teisės aktuose ištaisymo procedūra (Kiek aktualu atskiroms temoms, aptariant LINESIS galimybes).
8 ak. val. 80 Eur
50
Europos Sąjungos institucijos ir ES teisė
Tikslinė grupė- Valstybės tarnautojai, dalyvaujantys ES reikalų koordinavimo procese; Valstybės tarnautojai, rengiantys nacionalinės teisės aktų projektus; Valstybės tarnautojai, kurių veikla apima ES teisės aktų reguliuojamas sritis.
Tikslas- suteikti klausytojams žinias apie Europos Sąjungą, šios viršnacionalinės organizacijos institucijas, pagrindines sprendimų priėmimo procedūras ir Europos Sąjungos teisę, taip pat ugdyti įgūdžius, reikalingus darbui su ES institucijomis, ES reikalų koordinavimu ar ES teisės įgyvendinimu.
Pagrindinės temos:
• ES samprata, vertybės, uždaviniai, ES kompetencija;
• ES institucinė sistema ir „federalinis“ veikimo modelis;
• Europos Vadovų Taryba, Europos Parlamentas, Taryba, Europos Komisija – institucijų struktūra, kompetencija, pagrindiniai veiklos ir sprendimų priėmimo principai;
• Teisingumo Teismas ir kitos ES institucijos bei įstaigos;
• Teisėkūra, delegavimo ir įgyvendinimo („komitologijos“) procedūros;
• ES teisės samprata ir šaltiniai;
• Pirminė ES teisė, bendrieji Sąjungos teisės principai;
• Antrinė ES teisė: teisėkūros, deleguotieji ir įgyvendinimo teisės aktai: reglamentai, direktyvos ir sprendimai, jų savybės;
• Kiti ES teisės aktai ir dokumentai;
• ES teisės įgyvendinimas ir taikymas.
8 ak. val. 80 Eur
51
Narystė Europos Sąjungoje: europinių ir nacionalinių procesų analizė ir valdymas, 1 dalis
Tikslinė grupė- Valstybės tarnautojai, dalyvaujantys ES reikalų koordinavimo procese Lietuvoje; Valstybės tarnautojai, įgyvendinantys ES teisės aktų reikalavimus nacionalinės teisės aktuose; Valstybės tarnautojai, rengiantys nacionalines pozicijas ar jas atstovaujantys ES institucijose; Valstybės tarnautojai, kurių veikla apima ES teisės aktų reguliuojamas sritis.
Tikslas- suteikti klausytojams žinias apie ES institucijas, jų veiklos principus ir darbo tvarką, ES teisę ir jos įgyvendinimą, nacionalinių pozicijų rengimą ir pristatymą ES institucijose, taip pat ugdyti valstybės tarnautojų įgūdžius efektyviai atstovauti valstybės interesus visais ES reikalų klausimais tiek europiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu.
Pagrindinės temos:
• ES samprata, veiklos principai, vertybės, kompetencija;
• ES institucinė sistema ir „federalinis“ veikimo modelis;
• Teisėkūros ir sprendimų priėmimo (delegavimo, įgyvendinimo ir kt.) procedūros;
• Europos Komisijos vaidmuo ir sprendimų priėmimo procedūros;
• Europos Parlamento vaidmuo ir sprendimų priėmimo procedūros;
• Tarybos veiklos taisyklės;
• ES teisės samprata ir šaltiniai;
• ES teisės įgyvendinimo mechanizmas Lietuvoje ir kylančios sisteminės problemos;
• Ginčai dėl tinkamo ES teisės įgyvendinimo: Europos Komisijos procedūros dėl įsipareigojimų nevykdymo (EU Pilot, oficialus pranešimas, pagrįsta nuomonė) , jų koordinavimas Lietuvoje ir valstybės institucijų bendradarbiavimas su Europos Komisija;
• ES Teisingumo Teismo vaidmuo aiškinat ir taikant ES teisę; dalyvavimo bylose koordinavimas; ES sankcijų mechanizmas dėl ES teisės pažeidimo.
8 ak. val. 80 Eur
52
Dokumentų apskaita, tvarkymas ir saugojimas
Tikslas- supažindinti su dokumentų apskaita, tvarkymu ir saugojimu.
Pagrindinės temos:
• Teisės aktai bei rekomendacijos, reglamentuojantys dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą. Naujausi pakeitimai;
• Dokumentacijos plano rengimas;
• Dokumentų apyvartos organizavimas;
• Dokumentų registravimas ir bylų formavimas;
• Užbaigtų bylų tvarkymas ir perdavimas įstaigos archyvui;
• Užbaigtų bylų apskaita, dokumentų saugojimas.
6 ak. val. 80 Eur
53
Kaip be pažeidimų atlikti viešuosius pirkimus?
Tikslas- aptarti dažniausias klaidas, pasitaikančias pagrindiniuose viešųjų pirkimų proceso organizavimo etapuose ir išmokti jų išvengti.
Pagrindinės temos:
• Dažniausios klaidos pirkimų planavimo procese;
• Kaip tinkamai parinkti pirkimo būdą? (skelbiami, neskelbiami pirkimai, dažniausios klaidos);
• Dažniausios klaidos formuluojant kvalifikacinius reikalavimus;
• Dažniausios klaidos apibrėžiant pirkimo objektą;
• Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir aspektai;
• Dažniausios klaidos sutarties sudarymo ir vykdymo stadijose (teismų sprendimų analizė, praktinė užduotis);
• Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus taikymas praktikoje (VPT išvados ir teismų sprendimų analizė);
• Viešieji pirkimai 2017 m.
8 ak. val. 80 Eur
54
Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo
Seminaras skirtas tiek pradedantiesiems personalo administratoriams, tiek norintiems sužinoti ir įgyvendinti teisinio reguliavimo naujoves ar siekiantiems keisti ne visada efektyvią personalo administravimo tvarką.

Seminaro metu bus aptariami :
• Naujausi personalo dokumentų rengimo ir tvarkymo reikalavimai;
• Elektroninių dokumentų naudojimo galimybės darbo santykiuose;
• Aktualūs darbo ginčų komisijų ir teismų praktikos pavyzdžiai;
• Aktualiausios darbo kodekso nuostatos.
Pagrindinės temos:
Personalo bylų formavimas:
• Personalo dokumentacijos plano sudarymas;
• Bendrieji bylų reikalavimai;
• Asmens bylų formavimas.
Pagrindinių personalo procesų valdymas:
• Priėmimo į darbą dokumentavimas (darbo sutartys, darbuotojų prašymai, pareigybės aprašymai, darbo tvarkos taisyklės, ir kt. dokumentai);
• Darbo santykių eigoje rengiami dokumentai (dokumentai dėl darbo sutarties keitimo, pažymos, charakteristikos, įsakymai ir kt.);
• Atostogų dokumentavimas (darbuotojų prašymai dėl atostogų, įsakymai atostogų klausimais, atostogų grafikai);
• Komandiruočių dokumentavimas (įsakymai komandiruočių klausimais, komandiruočių ataskaitos ir kt.);
• Nuobaudų ir skatinimų dokumentavimas (tarnybiniai pranešimai, pasiaiškinimai, pranešimai dėl pasiaiškinimo pateikimo, įsakymai, aktai ir kt.);
• Atleidimo dokumentavimas (prašymai, siūlymai, reikalavimai, pranešimai, įspėjimai ir kt.).
Personalo dokumentų apyvarta:
• Personalo dokumentų vidinis derinimas (derinimo tvarka, vizų įforminimas);
• Personalo dokumentų pasirašymas;
• Personalo dokumentų vykdymas (rezoliucijų įforminimas, vykdymo kontrolė);
• Personalo dokumentų registravimas;
• Supažindinimas su personalo dokumentais (supažindinimo žymos, sutikimo įforminimas ir kt.).
6 ak. val. 80 Eur
55
Asmens duomenų apsauga
Tikslas- supažindinti dalyvius su pagrindiniais reikalavimais asmens duomenų tvarkymui ir pokyčiais įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (ES) 2016/679.
Pagrindinės temos:
• Esminiai pokyčiai įsigaliojus asmens duomenų apsaugos reformos metu priimtiems ES dokumentams;
• Pagrindinės sąvokos, asmens duomenų tvarkymo reikalavimai, asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai, duomenų subjekto teisės, reikalavimai asmens duomenų saugumui pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir pokyčiai įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui;
• Atsakomybė ir priežiūros institucijos įgaliojimai pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;
• Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimus ir kitos naujovės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.
6 ak. val. 80 Eur
56
Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo
Tikslas- supažindinti dalyvius su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės / savivaldybių turto valdymą, naudojimą bei disponavimą turtu.
Pagrindinės temos:
• Valstybės / savivaldybių turto sandara, įgijimo būdai, valdymo, naudojimo ir disponavimo subjektai bei principai;
• Valstybės / savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teisė;
• Valstybės / savivaldybių turto panauda;
• Valstybės / savivaldybių turto nuoma;
• Valstybės turto atnaujinimas, valstybės / savivaldybių turto perdavimas kitų subjektų nuosavybėn bei investavimas;
• Valstybės / savivaldybių turto perleidimas ir nurašymas.
8 ak. val. 80 Eur
57
Norminių teisės aktų rengimas ir įgyvendinimas
Tikslas- Supažindinti valstybės tarnautojus su norminio teisės akto samprata, rūšimis, teisės principų svarba; teisės aktų hierarchija; teisės aktų rengimo pagrindais bei stadijomis; teisėkūros iniciatyvų nustatymu; konstituciniais ir kitais reikalavimais rengiant teisės aktą bei reikalavimais, susijusiais su jo pasirašymu.
Pagrindinės temos:
• Teisės normų formos: teisinis paprotys, sutartis, teismo precedentas viešojoje teisėje;
Norminio teisės akto samprata, teisės principų juose reikšmė. Ar gali teisės principas įgyti prioritetą prieš teisės normą?;
• Konstituciniai teisės akto rengimo pagrindai: teisinis valstybės principas, teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas, teisinis saugumas. Teisinė terminija;
• Santykiai, kurie reguliuojami tik įstatymu;
• Norminių teisės aktų hierarchijos taisyklė;
• Teisės aktų rengimo stadijos;
• Teisėkūros iniciatyvų nustatymas;
• Aiškinamojo rašto svarba teisėkūroje bei teismų praktikoje;
• Kodėl svarbu atsakingai parinkti teisės akto įsigaliojimą datą?;
• Poveikio vertinimas;
• Administracinės naštos vertinimas;
• Antikorupcinis vertinimas;
• Projekto derinimo ir pateikimo problemos;
• Teisės akto pasirašymas. Ministro, Seimo pirmininko kompetencija;
• Oficialus teisės akto skelbimas. Galimos alternatyvos.8 ak. val. 80 Eur

Parašykite atsiliepimą apie mokymų programą

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2018 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos