Programos/renginių kuratorius

Irena Budriūnienė
(8 5) 239 58 00
irena.budriuniene@livadis.lt
Žemaitės g. 21, Vilnius
09.00 – 16.30 val.

ĮVADINIO MOKYMO bendroji programa

Tikslinė grupė

  • Į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimti valstybės tarnautojai.

Programos tikslas

Programos taisykles

 

REGISTRACIJOS Į MOKYMO RENGINIUS TVARKA

Pasirinkę reikiamos mokymo programos puslapį, spustelėkite nuorodą REGISTRUOTIS, užpildykite paraiškos formą ir dalyvausiančių mokymuose tarnautojų sąrašą.

KAINA

Įvadinio mokymo bendrosios programos kaina vienam dalyviui – 194,40 Eur (trukmė – 36 akad. val.)

Moduliai/renginiai: Registruotis į visą mokymų programą

1
Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai.
Tikslas- formuoti valstybės tarnautojų taisyklingos kalbos vartojimo pagrindus, padėti suvokti kanceliarinės kalbos ypatumus bei ugdyti gebėjimą ją vartoti.
Pagrindinės temos:
• Kalbos etikos principai;
• Administracinės kalbos ir kanceliarinės kalbos ypatumai;
• Dokumentų valdymas: tikslai, klasifikacija, pagrindinės grupės;
• Dokumentų rengimas ir įforminimas. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai, dokumentų rekvizitai;
• Dažniausiai rašomų raštų pratybos; pasitaikančios klaidos.
4 ak. val.
2
Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas
Tikslas- efektyvus dialogas su visuomene tampa neatskiriama kiekvieno valstybės tarnautojo darbo dalimi. Tačiau neužtenka tik mokėti bendrauti su piliečiais, būti mandagiam ir paslaugiam. Valstybės tarnautojui svarbu suvokti bendrus mechanizmus ir pradėti kurti į piliečius orientuotą kultūrą savo organizacijoje. Taip pat labai svarbu suvokti savo kaip valstybės tarnautojo vietą bendroje sistemoje ir kokią reikšmę vaidina tokios Vyriausybės iniciatyvos kaip “vieno langelio principas”, „atvira Vyriausybė“, „Nacionalinis susitarimas“.
Pagrindinės temos:
• Pilietinė visuomenė – būklė ir pagrindinės problemos;
• Valstybės tarnautojai visuomenės ir savo akimis;
• Tradicinis viešas valdymas ir Naujoji viešoji vadyba;
• “Vieno langelio” principo esmė ir efektyvaus įgyvendinimo prielaidos;
• „Atviros vyriausybės“ principo esmė ir efektyvaus įgyvendinimo prielaidos;
8 ak. val.
3
Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjungos teisės pagrindai
Tikslas- supažindinti valstybės tarnautojus su pagrindinėmis ES institucijomis, jų struktūra ir funkcijomis, jų vykdoma politika bei supažindinti su ES teisės taikymo pagrindais.
Pagrindinės temos:
• ES pagrindinės institucijos;
• Sprendimų priėmimas ES institucijose;
• ES teisė ir jos šaltiniai;
• Bendrieji ES teisės principai;
• Europos bendrijos teisės įgyvendinimas.
4 ak. val.
4
Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės
Tikslas- supažindinti klausytojus su teisine sistema, norminių teisės aktų rengimą reglamentuojančiais teisės aktais, jų turiniu bendraisiais reikalavimais. Suteikti žinių su apie norminių teisės aktų turinį ir vidinę struktūrą. Supažindinti su Vyriausybės nutarimų ir ministrų įsakymų projektų rengimo ypatumais.
Pagrindinės temos:
• Teisės ir teisėkūros sistemos;
• Norminių teisės aktų rengimą priėmimą ir įsigaliojimą reglamentuojantys teisės aktai;
• Teisėkūros proceso stadijos;
• Bendrieji reikalavimai norminio teisės akto turiniui ir norminio teisės akto vidinė struktūra;
• Įstatymų projekto rengimo ypatumai;
• Vyriausybės nutarimų ir ministrų įsakymų projektų rengimo ypatumai.
4 ak. val.
5
Valstybės tarnybos reformos principai ir įgyvendinimo aktualijos
Tikslas- supažindinti valstybės tarnautojus su jų teisėmis ir pareigomis, pagrindinėmis įstatymo sąvokomis ir apibrėžimais, taip pat ir svarbiausiomis įstatymo lydimųjų aktų nuostatomis, jų poveikiu valstybės valdymui.
Pagrindinės temos:
• Valstybės tarnybos struktūra ir modelis;
• Valstybės tarnybos reforma Lietuvoje;
• Pagrindinės Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatos: sąvokos, pareigybės, valstybės tarnautojų teisės, pareigos, atsakomybė, karjera, darbo užmokestis, mokymas, darbo sąlygos ir socialinės garantijos;
• Valstybės tarnybos valdymas Lietuvoje;
• Teisės aktai, reglamentuojantys Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje;
• Priėmimas į valstybės tarnautojų pareigas; atleidimas iš valstybės tarnautojų pareigų; valstybės tarnautojų kaitumas; karjeros valstybės tarnautojo statuso atkūrimas.
4 ak. val.
6
Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės
Tikslas- supažindinti dalyvius su teisingo ir skaidraus valdymo reikalavimais bei ugdyti
tarnybinės etikos bei antikorupcinio elgesio įgūdžius.
Pagrindinės temos:
• Valstybės tarnautojų profesinė etika, principai ir vertybės;
• Tarnautojų etikos problemos;
• Interesų konfliktai valstybės tarnyboje;
• Korupcijos priežastys, prevencijos būdai ir priemonės.
4 ak. val.
7
Viešojo administravimo subjektų sistema
Tikslas- suteikti žinių apie viešojo administravimo sistemos funkcionavimą Lietuvoje, supažindinti su viešojo administravimo sąvokomis, viešojo administravimo institucijų paskirtimi, uždaviniais bei funkcijomis, veiklos reglamentavimu, administracinėmis procedūromis ir taisyklėmis, kuriomis vadovaujasi viešojo administravimo institucijos.
Pagrindinės temos:
• Viešojo administravimo sistemos charakteristika, viešojo administravimo struktūra;
• Viešojo administravimo subjektai;
• Vyriausybė, Ministro Pirmininko aparatas, Vyriausybės kanceliarija, Vyriausybės įstaigos, ministerijos ir ministerijoms pavaldžios institucijos, apskritys, savivaldybės;
• Viešojo administravimo principai;
• Viešojo administravimo turinys ir ribos;
• Įstatymų ir taisyklių teisingas įgyvendinimas;
• Viešojo administravimo sistemos Europos Sąjungos šalyse.


4 ak. val.
8
Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas
Tikslas- suteikti žinių apie viešosios politikos struktūrą, elementus, lygmenis. Supažindinti su sprendimų priėmimo specifika, teorijomis ir modeliais.
Pagrindinės temos:
• Viešosios politikos samprata, struktūra, elementai;
• Viešosios politikos fazių ir procedūrų analizė;
• Sprendimų rengimo ir įgyvendinimo procesas;
• Sprendimų priėmimas viešosios politikos proceso fazėse.
4 ak. val.

Parašykite atsiliepimą apie mokymų programą

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2018 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos