Programos/renginių kuratorius

Artūras Arbatauskas
(8 5) 239 58 03
arturas@livadis.lt
Žemaitės g. 21, Vilnius
09.00 – 16.30 val.

18-20 kategorijų valstybės tarnautojų mokymo programA

Tikslinė grupė

  • 18-20 kategorijų valstybės tarnautojai.

PROGRAMOS TIKSLAS

Programos taisykles

REGISTRACIJOS Į MOKYMO RENGINIUS TVARKA (tik naujiems dalyviams)

Pasirinkę reikiamos mokymo programos puslapį, spustelėkite nuorodą REGISTRUOTIS, užpildykite paraiškos formą ir dalyvausiančių mokymuose tarnautojų sąrašą. 

KAINA

Valstybės tarnybos departamentas skiria lėšas pagal sutartį šios programos organizavimui, todėl mokymų dalyviams, turintiems 18-20 valstybės tarnautojo kategoriją, už mokymo renginius mokėti nereikia. Pageidaujantiems mokytis pagal šią programą, tačiau neturintiems 18-20 valstybės tarnautojo kategorijos, 1 akad. val. kaina vienam dalyviui - 10 eurų (be PVM, nes Institutas nėra šio mokesčio mokėtojas).

Dėstytojas Juris Belte pristato mokymą "Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos"

 

Moduliai/renginiai: Registruotis į visą mokymų programą

1
Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos
Tikslas- ugdyti valstybės tarnautojų įgūdžius taikant modernias lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijas.
Pagrindinės temos:
• Lyderiavimo samprata. Iš ko susidaro lyderystė?;
• Asmeninė lyderystė;
• Lyderiavimo bruožų ir situacinės lyderystės teorijos;
• Kokios lyderio savybės turiu ugdyti savyje?;
• Naujausių lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijų apžvalga. Ką galime taikyti šiandien?;
• Organizacinė kultūra - sąsajos su lyderystė ir kodėl ją reikia diegti, transformuoti?;
• Pokyčių vadyba.;
• Grupinė dinamika. Komandinis darbas. Kaip sąveikauti su pavaldiniais?;
• Darbuotojų motyvavimas. Individualiosios motyvacijos nustatymas – technikos ir priemonės;
• Įgalinimo, delegavimo ir kontrolės taikymas motyvacijos padidinimui.
16 ak. val.
2
Asmeninis vystymasis
Tikslas- ugdyti valstybės tarnautojų savęs pažinimo gebėjimus ir praktinius įgūdžius, didinant asmeninio efektyvumo vidinį potencialą bei atrandant naujų galimybių ir resursų asmeninio augimo tikslų įgyvendinimui.
Pagrindinės temos:
• Savęs pažinimas ir valdymas;
• Savęs vertinimas. Pasitikėjimo savimi palaikymas: ką iš tikrųjų reiškia “būti tvirtam”?;
• Emocijos ir tarpasmeniniai santykiai;
• Atsparumas stresui: ką Aš galiu? Savęs valdymas efektyvesniam gyvenimui;
• Motyvacija keistis ir asmeninis tobulėjimas. Ar norime pokyčių, tačiau nerandame laiko pradėti.
8 ak. val.
3
Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas
Tikslas- valstybės tarnautojo kompetencijų, galinčių daryti įtaką vidinei komunikacijai jo atstovaujamoje organizacijoje, stiprinimas; o per tai - palankių vidinei komunikacijai sąlygų valstybės tarnautojo atstovaujamoje organizacijoje užtikrinimas (palaikymas, tobulinimas ir kūrimas).
Pagrindinės temos:
• Komunikacija ir (ar?) bendravimas;
• Grupės vystymosi etapai;
• Organizacijos (komandos) augimas pagal Adizes;
• Kodėl komunikacijos tema tampa vis aktualesnė?;
• Komunikacijos organizacijoje formos;
• Tipinės komunikacijos kliūtys ir klaidos;
• Komunikacijos kokybės gerinimas įvairias lygiais;
• Spiralinės dinamikos teorija (Clare Graves);
• Nuostatų vaidmuo;
• Komunikacijos kaip informacijos perdavimo schema;
• Kaip verta klausyti?;

8 ak. val.
4
Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)
Tikslas- ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus tobulinant organizacijoje komunikavimą ir bendradarbiavimą naudojant informacines ir komunikacines technologijas, kad modernūs darbo būdai taptų kuo įprastesni.
Pagrindinės temos:
• IT panaudojimo organizacijoje modelis;
• Prielaidos bendradarbiavimui ir jo dedamosios;
• Darbuotojų įsitraukimo didinimas;
• Organizacijos bendradarbiavimo platforma ir jos sukūrimo būdai;
• Susitikimų organizavimas ir bendrų išteklių naudojimas;
• Informacijos struktūravimas;
• Bendro turinio kūrimas (wiki, komentarai, versijavimas);
• Informacijos „sodrinimo“ būdai;
• Bendradarbiavimo matavimo ir skatinimo būdai elektroninėje
erdvėje (diskusija).
8 ak. val.
5
Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas
Tikslas- ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus įgyvendinant ir tobulinant asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose.
Pagrindinės temos:
• Asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu tvarkos aprašas;
• Kaip organizuoti?;
• Tarnybos darbuotojams keliami reikalavimai;
• Konsultanto įvaizdis ir kylantys konsultuojamųjų lūkesčiai konsultanto pozicijai;
• Mokymai, kaip profesionaliai valdyti kritines situacijas;
• Kodėl žmonės dirba prasčiau, negu galėtų?...;
• Kaip užtikrinti konsultavimo kokybę kasdien?;
• Kokie vadovo darbai?
4 ak. val.
6
Lygių galimybių užtikrinimas
Tikslas- ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus užtikrinant organizacijoje lygias galimybes.
Pagrindinės temos:
• Kokios priežastys lemia diskriminacijos reiškinį?
• Kokias pasekmes sukelia lygių galimybių principo pažeidimas? ;
• Lygiateisiškumo (nediskriminavimo) principas de jure: samprata, reglamentavimas;
• Pagrindiniai teisės aktai ir jų taikymas: Europos Sąjungos direktyvos lygių galimybių užtikrinimo srityje (2000/43/EB, 2000/78/EB, 2006/54/EB, kt.);
• JT konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims;
• Neįgaliųjų teisių apsaugos konvencija, TDO konvencijos, nacionaliniai teisės aktai, kt.;
• Lygiateisiškumo (nediskriminavimo) principas de facto;
• Situacijos Lietuvoje aptarimas;
• Teisminių diskriminacijos pavyzdžių analizė;
• Skirtingos diskriminacijos formos – tiesioginė, netiesioginė, priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas darbe, persekiojimas, diskriminacija dėl ryšių, diskriminacija dėl menamos charakteristikos, darbo vietos pritaikymas, kitos.
• Diskriminacijos pagrindai: amžius, lytis, rasė, lytinė orientacija, negalia ir kt.;
• Įrodinėjimo naštos pasiskirstymo taisyklė diskriminacijos bylose. Kodėl tai svarbu?;
• Sankcijos diskriminacijos bylose;
4 ak. val.
7
Sprendimų priėmimas
Tikslas- ugdyti valstybės tarnautojų gebėjimus tobulinant sprendimų priėmimą jų kuruojamose srityse.
Pagrindinės temos:
• Sprendimo priėmimas: jo esmė, pagrindinės fazės, sprendimų tipai ir jų priėmimo lygiai;
• Pagrindiniai sprendimų priėmime naudojami modeliai: racionalūs, pakankamai racionalūs, viešosios politikos, matriciniai ir jų pritaikymo praktiniai pavyzdžiai;
• Kaip priimti teisingus ir savalaikius sprendimus? (Eisenhower technikos aptarimas);
• Komandinio (grupinio) sprendimo priėmimas: jo ypatumai ir pagrindinės stadijos;
• Problemų sprendimo schema ir jos analizė;
• Diskusijos valdymas ir elgesio konfliktinėse situacijose pavyzdžiai;
• Sprendimų priėmimo stiliai;
• Kaip numatyti ir išspręsti kylančias problemas: galimų sprendimų pasirinkimas, kriterijų matrica, kūrybiškumas ir jo veiksniai.
8 ak. val.
8
Strateginis valdymas
Tikslas- ugdyti valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus tobulinant organizacijoje strateginį valdymą, kuris sąlygoja naują kultūrą valstybės tarnyboje.
Pagrindinės temos:
• Strateginio valdymo pagrindai;
• Pagrindinės sąvokos, ištakos bei svarba;
• Strateginio valdymo sistemos modelis Lietuvoje. Gerosios praktikos pavyzdžiai;
• Strateginio valdymo procesas;
• Strateginio valdymo subjektai;
• Vadovo vaidmuo strateginio valdymo procese.
8 ak. val.
2017-11-10 08:30 4 grupė
9
Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas
Tikslas- ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus dalyvaujant Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų veikloje bei įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas.
Pagrindinės temos:
• Kas yra Europos Sąjunga: tarptautinė organizacija ar valstybė;
• Institucinė Lisabonos sutartimi atlikta reforma;
• Sprendimų priėmimas;
• Tarybos darbo organizavimas;
• Lietuva ir Taryba;
• Komitetai;
• Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir varžybos;
• Teisėkūra;
• Įgyvendinimo procedūros;
• Dalyvavimo ES institucijų veikloje patirtis;
• ES teisės samprata ir ES teisės įgyvendinimas;
• ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo koordinavimas;
• ES teisės įgyvendinimo priežiūra ir atsiskaitymas;
• Procedūra dėl įsipareigojimų nevykdymo;
• EU Pilot;
• Diskusija: Lietuvos patirtis.

8 ak. val.
10
Efektyvesnė prezentacija
Tikslas- ugdyti valstybės tarnautojų gebėjimus tobulinant išorinę komunikaciją, parengiant ir naudojant efektyvesnį pristatymą (prezentaciją), prezentacijos rengimo procese atsižvelgiant į pažangiausias pasaulines tendencijas.
Pagrindinės temos:
• Prezentacijų kokybė Lietuvoje;
• Taisyklė „55 / 38 / 7“?;
• Dažniausios prezentacijų klaidos;
• Efektyvaus turinio konstravimas;
• Skaidrių reforma;
• Efektyvesnės diagramos ir grafikai;
• Inovatyvi skaidrių alternatyva: PREZI;
• Profesionalus flipčarto panaudojimas;
• 3D efektai per prezentaciją;
6 ak. val.
2017-09-29 09:00 4 grupė
11
Nacionalinio saugumo užtikrinimas
Tikslas- ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus įgyvendinant organizacijoje pagrindines nacionalinio saugumo užtikrinimo nuostatas.
Pagrindinės temos:
• Nacionalinis saugumas;
• Lietuvos gynybos politika;
• Rizikos valdymas;
• Šiuolaikinės ekstremalių situacijų valdymo problemos;
• Lietuvos mobilizacijos sistema;
• Kibernetinis saugumas;
• Informaciniai karai.
8 ak. val.
2017-10-12 09:00 4 grupė
12
Bendradarbiavimas su politikais
Tikslas- ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus bendradarbiaujant su politikais, kai siekiama teikti kokybiškas paslaugas ar įgyvendinti rezultatyvią politiką.
Pagrindinės temos:
• Politikai ir administratoriai valstybės ir visuomenės raidos procese;
• Trys tipiniai požiūriai į politikų ir valstybės tarnautojų santykius ;
• Pagrindinės permainų kryptys moderniame viešajame valdyme;
• Etikos problemos;
• Konfliktų rūšys;
• Politikų įtakos resursai ir strategijos;
• Valstybės tarnautojų įtakos resursai ir strategijos;
• Politikų manevrai;
• Bendradarbiavimo su politikais būdai;
• Postmodermioji valdymo samprata - „žinojimo biurokratas“;
• Politinė valstybės tarnybos kompetencija ir funkcijos.

6 ak. val.
2017-10-13 09:00 4 grupė
13
Bendravimas su žiniasklaida
Tikslas- ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus tobulinant tiek visos organizacijos, tiek asmeninius komunikavimo su žiniasklaida gebėjimus.
Pagrindinės temos:
• Žiniasklaidos sistemos transformacijos: kaip tradiciniai elementai sąveikauja su naujomis medijų formomis;
• Bendravimo su žiniasklaida technikos ir jų panaudojimas. Pavyzdžių analizė;
• Interviu verbalikos ir neverbalikos ypatumai.
• Mikrofono ir kameros baimės įveikimas.
• Filmavimas;
• Asmeninis komunikacinis pasirengimas.
8 ak. val.
2017-10-05 09:00 3 grupė
2017-10-26 09:00 4 grupė
14
Programos apibendrinimas
Tikslas- paskatinti ir padrąsinti šiuos valstybės tarnautojus dirbti naujai, strategiškai, imtis pokyčių ir juos tinkamai valdyti.
Pagrindinės temos:
• Pagrindinės praėjusių 13 seminarų temos;
• Ko išmokote iki dabar?;
• Kas pasikeitė po mokymų?;
• Programos baigimo pažymėjimų įteikimas.
4 ak. val.
2017-10-27 09:00 3 grupė
2017-11-24 09:00 4 grupė

Parašykite atsiliepimą apie mokymų programą

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2017 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos