Programos/renginių kuratorius

Artūras Arbatauskas
(8 5) 239 58 00
arturas.arbatauskas@livadis.lt
Žemaitės g. 21, Vilnius
09.00 – 16.30 val.

18-20 KATEGORIJŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMA

TIKSLINĖ GRUPĖ

18-20 kategorijų valstybės tarnautojai.

Programos tikslas

Programos taisykles

REGISTRACIJOS Į MOKYMO RENGINIUS TVARKA

Spustelėkite nuorodą REGISTRUOTIS Į VISĄ PROGRAMĄ, užpildykite paraiškos formą ir dalyvausiančių mokymuose tarnautojų sąrašą.

KAINA

LR Vidaus reikalų ministerija skiria šios programos organizavimui tiesioginį finansavimą, todėl mokymų dalyviams, turintiems 18-20 valstybės tarnautojo kategoriją, už mokymo renginius mokėti nereikia. Pageidaujantiems mokytis pagal šią programą, tačiau neturintiems 18-20 valstybės tarnautojo kategorijos, 1 akad. val. kaina vienam dalyviui - nuo 10 eurų (be PVM, nes Institutas nėra šio mokesčio mokėtojas). Programos trukmė- 100 ak. val

 

Moduliai/renginiai: Registruotis į visą mokymų programą

1
Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos
Tikslas- ugdyti valstybės tarnautojų įgūdžius taikant modernias lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijas.
Pagrindinės temos:
• Lyderiavimo samprata. Iš ko susidaro lyderystė?;
• Asmeninė lyderystė;
• Lyderiavimo bruožų ir situacinės lyderystės teorijos;
• Kokios lyderio savybės turiu ugdyti savyje?;
• Naujausių lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijų apžvalga. Ką galime taikyti šiandien?;
• Organizacinė kultūra - sąsajos su lyderystė ir kodėl ją reikia diegti, transformuoti?;
• Pokyčių vadyba.;
• Grupinė dinamika. Komandinis darbas. Kaip sąveikauti su pavaldiniais?;
• Darbuotojų motyvavimas. Individualiosios motyvacijos nustatymas – technikos ir priemonės;
• Įgalinimo, delegavimo ir kontrolės taikymas motyvacijos padidinimui.
16 ak. val.
2
Asmeninis vystymasis
Tikslas- ugdyti valstybės tarnautojų savęs pažinimo gebėjimus ir praktinius įgūdžius, didinant asmeninio efektyvumo vidinį potencialą bei atrandant naujų galimybių ir resursų asmeninio augimo tikslų įgyvendinimui.
Pagrindinės temos:
• Savęs pažinimas ir valdymas;
• Savęs vertinimas. Pasitikėjimo savimi palaikymas: ką iš tikrųjų reiškia “būti tvirtam”?;
• Emocijos ir tarpasmeniniai santykiai;
• Atsparumas stresui: ką Aš galiu? Savęs valdymas efektyvesniam gyvenimui;
• Motyvacija keistis ir asmeninis tobulėjimas. Ar norime pokyčių, tačiau nerandame laiko pradėti.
8 ak. val.
3
Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas
Tikslas- valstybės tarnautojo kompetencijų, galinčių daryti įtaką vidinei komunikacijai jo atstovaujamoje organizacijoje, stiprinimas; o per tai - palankių vidinei komunikacijai sąlygų valstybės tarnautojo atstovaujamoje organizacijoje užtikrinimas (palaikymas, tobulinimas ir kūrimas).
Pagrindinės temos:
• Komunikacija ir (ar?) bendravimas;
• Grupės vystymosi etapai;
• Organizacijos (komandos) augimas pagal Adizes;
• Kodėl komunikacijos tema tampa vis aktualesnė?;
• Komunikacijos organizacijoje formos;
• Tipinės komunikacijos kliūtys ir klaidos;
• Komunikacijos kokybės gerinimas įvairias lygiais;
• Spiralinės dinamikos teorija (Clare Graves);
• Nuostatų vaidmuo;
• Komunikacijos kaip informacijos perdavimo schema;
• Kaip verta klausyti?;

8 ak. val.
4
Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)
Tikslas- ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus tobulinant organizacijoje komunikavimą ir bendradarbiavimą naudojant informacines ir komunikacines technologijas, kad modernūs darbo būdai taptų kuo įprastesni.
Pagrindinės temos:
• IT panaudojimo organizacijoje modelis;
• Prielaidos bendradarbiavimui ir jo dedamosios;
• Darbuotojų įsitraukimo didinimas;
• Organizacijos bendradarbiavimo platforma ir jos sukūrimo būdai;
• Susitikimų organizavimas ir bendrų išteklių naudojimas;
• Informacijos struktūravimas;
• Bendro turinio kūrimas (wiki, komentarai, versijavimas);
• Informacijos „sodrinimo“ būdai;
• Bendradarbiavimo matavimo ir skatinimo būdai elektroninėje
erdvėje (diskusija).
8 ak. val.
5
Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas
Tikslas- ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus įgyvendinant ir tobulinant asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose.
Pagrindinės temos:
• Asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu tvarkos aprašas;
• Kaip organizuoti?;
• Tarnybos darbuotojams keliami reikalavimai;
• Konsultanto įvaizdis ir kylantys konsultuojamųjų lūkesčiai konsultanto pozicijai;
• Mokymai, kaip profesionaliai valdyti kritines situacijas;
• Kodėl žmonės dirba prasčiau, negu galėtų?...;
• Kaip užtikrinti konsultavimo kokybę kasdien?;
• Kokie vadovo darbai?
4 ak. val.
6
Lygių galimybių užtikrinimas
Tikslas- ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus užtikrinant organizacijoje lygias galimybes.
Pagrindinės temos:
• Kokios priežastys lemia diskriminacijos reiškinį?
• Kokias pasekmes sukelia lygių galimybių principo pažeidimas? ;
• Lygiateisiškumo (nediskriminavimo) principas de jure: samprata, reglamentavimas;
• Pagrindiniai teisės aktai ir jų taikymas: Europos Sąjungos direktyvos lygių galimybių užtikrinimo srityje (2000/43/EB, 2000/78/EB, 2006/54/EB, kt.);
• JT konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims;
• Neįgaliųjų teisių apsaugos konvencija, TDO konvencijos, nacionaliniai teisės aktai, kt.;
• Lygiateisiškumo (nediskriminavimo) principas de facto;
• Situacijos Lietuvoje aptarimas;
• Teisminių diskriminacijos pavyzdžių analizė;
• Skirtingos diskriminacijos formos – tiesioginė, netiesioginė, priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas darbe, persekiojimas, diskriminacija dėl ryšių, diskriminacija dėl menamos charakteristikos, darbo vietos pritaikymas, kitos.
• Diskriminacijos pagrindai: amžius, lytis, rasė, lytinė orientacija, negalia ir kt.;
• Įrodinėjimo naštos pasiskirstymo taisyklė diskriminacijos bylose. Kodėl tai svarbu?;
• Sankcijos diskriminacijos bylose;
4 ak. val.
7
Sprendimų priėmimas
Tikslas- ugdyti valstybės tarnautojų gebėjimus tobulinant sprendimų priėmimą jų kuruojamose srityse.
Pagrindinės temos:
• Sprendimo priėmimas: jo esmė, pagrindinės fazės, sprendimų tipai ir jų priėmimo lygiai;
• Pagrindiniai sprendimų priėmime naudojami modeliai: racionalūs, pakankamai racionalūs, viešosios politikos, matriciniai ir jų pritaikymo praktiniai pavyzdžiai;
• Kaip priimti teisingus ir savalaikius sprendimus? (Eisenhower technikos aptarimas);
• Komandinio (grupinio) sprendimo priėmimas: jo ypatumai ir pagrindinės stadijos;
• Problemų sprendimo schema ir jos analizė;
• Diskusijos valdymas ir elgesio konfliktinėse situacijose pavyzdžiai;
• Sprendimų priėmimo stiliai;
• Kaip numatyti ir išspręsti kylančias problemas: galimų sprendimų pasirinkimas, kriterijų matrica, kūrybiškumas ir jo veiksniai.
8 ak. val.
8
Strateginis valdymas
Tikslas- ugdyti valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus tobulinant organizacijoje strateginį valdymą, kuris sąlygoja naują kultūrą valstybės tarnyboje.
Pagrindinės temos:
• Strateginio valdymo pagrindai;
• Pagrindinės sąvokos, ištakos bei svarba;
• Strateginio valdymo sistemos modelis Lietuvoje. Gerosios praktikos pavyzdžiai;
• Strateginio valdymo procesas;
• Strateginio valdymo subjektai;
• Vadovo vaidmuo strateginio valdymo procese.
8 ak. val.
9
Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas
Tikslas- ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus dalyvaujant Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų veikloje bei įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas.
Pagrindinės temos:
• Kas yra Europos Sąjunga: tarptautinė organizacija ar valstybė;
• Institucinė Lisabonos sutartimi atlikta reforma;
• Sprendimų priėmimas;
• Tarybos darbo organizavimas;
• Lietuva ir Taryba;
• Komitetai;
• Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir varžybos;
• Teisėkūra;
• Įgyvendinimo procedūros;
• Dalyvavimo ES institucijų veikloje patirtis;
• ES teisės samprata ir ES teisės įgyvendinimas;
• ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo koordinavimas;
• ES teisės įgyvendinimo priežiūra ir atsiskaitymas;
• Procedūra dėl įsipareigojimų nevykdymo;
• EU Pilot;
• Diskusija: Lietuvos patirtis.

8 ak. val.
10
Efektyvesnė prezentacija
Tikslas- ugdyti valstybės tarnautojų gebėjimus tobulinant išorinę komunikaciją, parengiant ir naudojant efektyvesnį pristatymą (prezentaciją), prezentacijos rengimo procese atsižvelgiant į pažangiausias pasaulines tendencijas.
Pagrindinės temos:
• Prezentacijų kokybė Lietuvoje;
• Taisyklė „55 / 38 / 7“?;
• Dažniausios prezentacijų klaidos;
• Efektyvaus turinio konstravimas;
• Skaidrių reforma;
• Efektyvesnės diagramos ir grafikai;
• Inovatyvi skaidrių alternatyva: PREZI;
• Profesionalus flipčarto panaudojimas;
• 3D efektai per prezentaciją;
6 ak. val.
11
Nacionalinio saugumo užtikrinimas
Tikslas- ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus įgyvendinant organizacijoje pagrindines nacionalinio saugumo užtikrinimo nuostatas.
Pagrindinės temos:
• Nacionalinis saugumas;
• Lietuvos gynybos politika;
• Rizikos valdymas;
• Šiuolaikinės ekstremalių situacijų valdymo problemos;
• Lietuvos mobilizacijos sistema;
• Kibernetinis saugumas;
• Informaciniai karai.
8 ak. val.
12
Bendradarbiavimas su politikais
Tikslas- ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus bendradarbiaujant su politikais, kai siekiama teikti kokybiškas paslaugas ar įgyvendinti rezultatyvią politiką.
Pagrindinės temos:
• Politikai ir administratoriai valstybės ir visuomenės raidos procese;
• Trys tipiniai požiūriai į politikų ir valstybės tarnautojų santykius ;
• Pagrindinės permainų kryptys moderniame viešajame valdyme;
• Etikos problemos;
• Konfliktų rūšys;
• Politikų įtakos resursai ir strategijos;
• Valstybės tarnautojų įtakos resursai ir strategijos;
• Politikų manevrai;
• Bendradarbiavimo su politikais būdai;
• Postmodermioji valdymo samprata - „žinojimo biurokratas“;
• Politinė valstybės tarnybos kompetencija ir funkcijos.

6 ak. val.
13
Bendravimas su žiniasklaida
Tikslas- ugdyti šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus tobulinant tiek visos organizacijos, tiek asmeninius komunikavimo su žiniasklaida gebėjimus.
Pagrindinės temos:
• Žiniasklaidos sistemos transformacijos: kaip tradiciniai elementai sąveikauja su naujomis medijų formomis;
• Bendravimo su žiniasklaida technikos ir jų panaudojimas. Pavyzdžių analizė;
• Interviu verbalikos ir neverbalikos ypatumai.
• Mikrofono ir kameros baimės įveikimas.
• Filmavimas;
• Asmeninis komunikacinis pasirengimas.
8 ak. val.
14
Programos apibendrinimas
Tikslas- paskatinti ir padrąsinti šiuos valstybės tarnautojus dirbti naujai, strategiškai, imtis pokyčių ir juos tinkamai valdyti.
Pagrindinės temos:
• Pagrindinės praėjusių 13 seminarų temos;
• Ko išmokote iki dabar?;
• Kas pasikeitė po mokymų?;
• Programos baigimo pažymėjimų įteikimas.
4 ak. val.
2018-11-23 09:00 6 grupė

Parašykite atsiliepimą apie mokymų programą

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2018 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos