Artimiausi mokymai

Įvykę mokymai

LEAN diegimas be išorinės pagalbos (VGI) (Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Efektyvesnė prezentacija

Strateginis valdymas

Bendravimas su žiniasklaida

Bendradarbiavimas su politikais

Sprendimų priėmimas

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Sprendimų priėmimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Asmeninis vystymasis

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Efektyvesnė prezentacija

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas (užsakomasis seminaras)

Personalo padalinių vadovų tinklo popietė

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį? -IV (Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Programos apibendrinimas

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Asmeninė lyderystė ir jos galia (užsakomasis seminaras)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Žmogiškųjų išteklių specialistų bendradarbiavimo pagrindai. Kitų šalių praktika. Tinklo kūrimo idėja, būdai ir temos (Personalo padalinių vadovų ir specialistų bendradarbiavimo tinklas)

Vadovavimas ir komandinis darbas (užsakomasis seminaras)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Bendravimas su žiniasklaida

Bendradarbiavimas su politikais

Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį? -IV (Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Programos apibendrinimas

Tarptautinio protokolo pagrindai (užsakomasis seminaras)

Efektyvus dokumentų valdymas: naujovės ir aktualijos

Asmens duomenų apsauga (užsakomasis seminaras)

Efektyvus vadovavimas

Dalykinė komunikacija: kaip bendrauti telefonu ir elektroniniu paštu?

Kaip be pažeidimų atlikti viešuosius pirkimus?

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą

Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą

Asmeninis vystymasis

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą

Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Naujos redakcijos statybos įstatymo aktualijos (užsakomasis seminaras) (vyks Klaipėdoje)

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

LEAN diegimas be išorinės pagalbos (VGI) (Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklas)

ĮVADAS Į KOUČINGĄ (Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Efektyvaus bendravimo įgūdžiai

Aktuali teismų praktika valstybės tarnybos santykiuose

Žmogiškųjų išteklių specialistų bendradarbiavimo pagrindai. Kitų šalių praktika. Tinklo kūrimo idėja, būdai ir temos (Personalo padalinių vadovų ir specialistų bendradarbiavimo tinklas)

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Naujo administracinių nusižengimų kodekso (ANK) taikymas

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Valstybės valdymo ir administracinės sistemos modelis Lietuvoje: esamos situacijos analizė (užsakomasis seminaras)

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas

Profesinės rizikos vertinimas

Motyvuojantis bendravimas ir bendradrabiavimas efektyvioje komandoje. Organizacijos kultūros kūrimas (užsakomasis seminaras)

Sprendimų priėmimas

Sprendimų priėmimo ypatumai viešojoje politikoje

Tikslinė informacijos internete paieška ir kryptingos analizės instrumentai

Kibernetinės saugos pamatai organizacijoje

Efektyvesnė prezentacija

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Laiko valdymas ir efektyvaus darbo organizavimo būdai

Neigiamų emocijų ir konflikto valdymas (užsakomasis seminaras)

DARBO SANTYKIAI IR PERSONALO ADMINISTRAVIMAS PAGAL NAUJĄJĮ DARBO KODEKSĄ

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Vidaus kontrolės sistemos vertinimas

Sekretorių, biuro administratorių darbo efektyvumo gerinimo būdai ir priemonės

Sprendimų priėmimas

Naujojo darbo kodekso aktualijos

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Norminių teisės aktų rengimas ir įgyvendinimas

Paslaugų kokybės tobulinimas pagal Bendrojo vertinimo modelį

Motyvuojantis bendravimas ir bendradrabiavimas efektyvioje komandoje. Organizacijos kultūros kūrimas

Darbuotojų veiklos valdymas ir komandos darbo organizavimas

Įstaigos dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita

Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Bendradarbiavimas su politikais

Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas

Vadovavimas naudojant emocinį intelektą

Sprendimų priėmimo gebėjimai

Viešojo administravimo subjektų sistema

Tarnybinis etiketas ir protokolas

Rizikos vertinimo metodai ir praktika

Administracinių nusižengimų teisena ir tyrimo rezultatų įforminimas

Kokybiško audito planavimas ir atlikimas

Efektyvesnė prezentacija

Nefinansinė motyvacija. Kaip tinkamai motyvuojant darbuotojus ir save didinti veiklos efektyvumą?

Bendravimas su žiniasklaida

Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas

Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės

Viešųjų pirkimų įstatymo naujovės

Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjungos teisės pagrindai

Padalinių vadovų mokymai: lyderystės ugdymas

Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas

Viešojo administravimo subjektų sistema

Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį? -IV (Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Vidaus kontrolės sistema - valdymo proceso dalis

Bendradarbiavimas su politikais

Korupcijos prevencijos mokymai sveikatos apsaugos sektoriaus darbuotojams

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Valstybės tarnybos reformos principai ir įgyvendinimo aktualijos

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Valstybės tarnybos reformos principai ir įgyvendinimo aktualijos

Efektyvaus bendravimo įgūdžiai

LEAN diegimas be išorinės pagalbos (VGI) (Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Tarptautinio protokolo pagrindai

Veiksmingas viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas

Mąstymo efektyvumas ir kūrybiški problemų sprendimo būdai

Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai.

Bendravimas su žiniasklaida

Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės

Programos apibendrinimas

Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjungos teisės pagrindai

Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo

Efektyvaus konsultavimo sudėtingose situacijose praktika

Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai.

Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas

Korupcijos prevencija, kontrolė ir atsakomybė

Laiko planavimas ir darbo organizavimas

Institucijos strateginio veiklos plano rengimas (pagal SPM)

Bendrojo vertinimo modelio (BVM) taikymas organizacijoje

Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės

Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjungos teisės pagrindai

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo

Vadovavimo psichologija

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Valstybės tarnybos reformos principai ir įgyvendinimo aktualijos

Programos apibendrinimas

Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas

Mažos vertės pirkimai, reikalavimai, tvarka ir organizavimo praktiniai ypatumai (Vilnius)

Viešojo administravimo subjektų sistema

Neigiamų emocijų ir konfliktų valdymas

Elektroninių dokumentų valdymo aktualijos

Streso ir spaudimo valdymas

Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai.

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis

Naujienos

Pažintinis vizitas Suomijoje

2017-11-21

2017 m. spalio 16-20 d. trys Instituto darbuotojai (direktorė Renata Latvėnienė, vyr. konsultantas Artūras Arbatauskas ir mokymų pardavimų vadybininkė Raimonda Benetytė) dalyvavo pažintiniame vizite Suomijos mieste Tamperėje ir sostinėje Helsinkyje pagal Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programą viešajam administravimui. Vizito tikslas – pasikeisti gerąja viešojo administravimo praktika ir taip prisidėti prie standartų harmonizavimo mokant būsimus […]

Plačiau

Pažintinis vizitas Švedijoje

2017-11-21

2017 m. spalio 2-6 d. trys Instituto darbuotojai (direktorė Renata Latvėnienė, vyr. konsultantas Artūras Arbatauskas ir mokymo proceso organizatorė Aušra Mančinskienė) dalyvavo pažintiniame vizite Švedijos sostinėje Stokholme pagal Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programą viešajam administravimui. Vizito tikslas – pasikeisti gerąja viešojo administravimo praktika ir taip prisidėti prie standartų harmonizavimo 3 srityse : viešojo sektoriaus […]

Plačiau

2017 m. rugsėjo mėn. įvyko Lietuvos valstybės sienos apsaugos pareigūnų mokymai tobulinant įgūdžius dresuoti šunis pasislėpusiems asmenims ir pėdsakams aptikti

2017-09-29

Š. m. rugsėjo 11 d. prasidėjo dviejų savaičių trukmės kinologų su tarnybiniais šunimis mokymai, finansuojami Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos projekto Nr. LT/2016/VSF/4.5.1.3. „Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymas, I etapas“ lėšomis. Iki rugsėjo 22 d. trukę mokymai dešimčiai Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų suteikė žinių bei įgūdžių, reikalingų kasdieniniame darbe. Teorinių bei praktinių […]

Plačiau

2017 m. birželio mėn. įvyko Lietuvos valstybės sienos apsaugos pareigūnų mokymai tobulinant įgūdžius dresuoti šunis pasislėpusiems asmenims ir pėdsakams aptikti

2017-09-29

Š. m. birželio 12 d. prasidėjo dviejų savaičių trukmės kinologų su tarnybiniais šunimis mokymai, finansuojami Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos projekto Nr. LT/2016/VSF/4.5.1.3. „Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymas, I etapas“ lėšomis. Iki birželio 23 d. trukę mokymai dešimčiai Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų suteikė žinių bei įgūdžių, reikalingų kasdieniniame darbe. Teorinių bei praktinių užsiėmimų metu kinologai […]

Plačiau

Lietuvos valstybės sienos apsaugos pareigūnai tobulina įgūdžius dresuoti šunis pasislėpusiems asmenims ir pėdsakams aptikti

2017-06-12

Š. m. rugsėjo 11 d. prasidėjo dviejų savaičių trukmės kinologų su tarnybiniais šunimis mokymai, finansuojami Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos projekto Nr. LT/2016/VSF/4.5.1.3. „Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymas, I etapas“ lėšomis. Iki rugsėjo 22 d. truksiantys mokymai dešimčiai Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų suteikia žinių bei įgūdžių, reikalingų kasdieniniame darbe. Teorinių bei praktinių užsiėmimų metu […]

Plačiau

Skelbimas dėl studentų praktikos

2017-06-08

Kviečiame studentus mūsų  Institute atlikti praktiką šių metų vasarą ir/ar pirmą rudens pusę. Praktikos tema: valstybės tarnautojų 4 metų laikotarpio strateginės reikšmės mokymo poreikių tyrimas, kitų tikslinių grupių mokymo poreikių tyrimas.  Reikalavimai studentui: – socialinių mokslų studijų srities (teisė, sociologija, psichologija ir kt.). ; – arba ekonometrijos ar statistikos kryptis; Pageidaujami gebėjimai: – noras tobulėti;  – […]

Plačiau

Pirmasis Personalo padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys

2016-11-23

Šių metų lapkričio 25 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmasis Personalo padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys „Žmogiškųjų išteklių specialistų bendradarbiavimo pagrindai. Kitų šalių praktika. Tinklo kūrimo idėja, būdai ir temos“. Renginio moderatorius buvo Žmogiškųjų išteklių vadybos ekspertas Rimantas Klepačius. Renginyje dalyvavo 21 asmenys.    

Plačiau

Pirmasis Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys

2016-11-23

Šių metų lapkričio 9 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmasis Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys „Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį?“. Renginyje dalyvavo 28 viešųjų pirkimų  padalinių vadovai, o tokiems padaliniams nesant, įstaigų įgalioti šioje srityje asmenys. Renginio moderatorius buvo Lietuvos viešojo administravimo instituto vyriausiasis konsultantas Artūras Arbatauskas. Rengino turinio konsultantas – Turto valdymo […]

Plačiau

Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklo renginiai 2016 меtais

2016-06-28

2016 m. sausio 28 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmas Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys, kuriame buvo pristatoma ir aptariama nauja mokymo tema „Koučingas. Sėkmingo vadovavimo link“. Renginyje dalyvavo 22 vadovai iš ministerijų ir įstaigų prie ministerijų. Nuo gegužės 18  iki gegužės 26 dienos vyko 18-20 kategorijų valstybės tarnautojų, užbaigusių šioms kategorijoms […]

Plačiau

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2017 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos