Artimiausi mokymai

Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas

Registruotis

Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas

Registruotis

Sprendimų priėmimo gebėjimai

Registruotis

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Registruotis

Dokumentų valdymas ir administracinė kalba

Registruotis

Nefinansinė motyvacija. Kaip tinkamai motyvuojant darbuotojus ir save didinti veiklos efektyvumą?

Registruotis

Ugdomojo vadovavimo (koučingo) taikymas vadovo darbe

Registruotis

Bendradarbiavimas su politikais

Registruotis

Sėkmingas LEAN diegimas viešojo sektoriaus įstaigoje

Registruotis

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Registruotis

Elektroninis parašas ir jo naudojimo ypatumai

Registruotis

Veiksmingas viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas

Registruotis

Analitinis ir kūrybinis mąstymas

Registruotis

Padalinių vadovų lyderystė

Registruotis

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Registruotis

Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai.

Registruotis

Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas

Registruotis

Laiko planavimas ir darbo organizavimas

Registruotis

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Registruotis

Efektyvaus konsultavimo sudėtingose situacijose praktika

Registruotis

Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas

Registruotis

Viešojo administravimo subjektų sistema

Registruotis

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Registruotis

Buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau –VSAFAS)

Registruotis

Bendradarbiavimas su politikais

Registruotis

Pozityvus mąstymas ir įtampos valdymas

Registruotis

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Registruotis

Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai.

Registruotis

Neigiamų emocijų ir konflikto valdymas

Registruotis

Mąstymo efektyvumas ir kūrybiški problemų sprendimo būdai

Registruotis

Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas

Registruotis

Elektroninių dokumentų valdymo aktualijos (Klaipėda)

Registruotis

Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės

Registruotis

Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjungos teisės pagrindai

Registruotis

Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas

Registruotis

Viešojo administravimo subjektų sistema

Registruotis

Valstybės tarnybos reformos principai ir įgyvendinimo aktualijos

Registruotis

Nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo praktika ir aktualijos (Vilnius)

Registruotis

Nuo įvertinimo iki pripažinimo: metinis darbuotojo vertinimo pokalbis

Registruotis

Įstaigos dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita

Registruotis

Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės

Registruotis

Viešųjų pirkimų įstatymo praktinis įgyvendinimas ir naujovės

Registruotis

Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjungos teisės pagrindai

Registruotis

Valstybės tarnybos reformos principai ir įgyvendinimo aktualijos

Registruotis

Kokybiško vidaus audito planavimas ir atlikimas

Registruotis

Įvykę mokymai

ĮVADAS Į KOUČINGĄ (Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklas)

LEAN diegimas be išorinės pagalbos (VGI) (Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Efektyvesnė prezentacija

Strateginis valdymas

Bendravimas su žiniasklaida

Bendradarbiavimas su politikais

Sprendimų priėmimas

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Sprendimų priėmimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Asmeninis vystymasis

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Efektyvesnė prezentacija

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Personalo padalinių vadovų tinklo popietė

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį? -(Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Programos apibendrinimas

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Asmeninė lyderystė ir jos galia (užsakomasis seminaras)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Žmogiškųjų išteklių specialistų bendradarbiavimo pagrindai. Kitų šalių praktika. Tinklo kūrimo idėja, būdai ir temos (Personalo padalinių vadovų ir specialistų bendradarbiavimo tinklas)

Vadovavimas ir komandinis darbas (užsakomasis seminaras)

Etika ir korupcijos prevencija (užsakomasis seminaras)

Bendravimas su žiniasklaida

Bendradarbiavimas su politikais

Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį? -(Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Tarptautinio protokolo pagrindai (užsakomasis seminaras)

Programos apibendrinimas

Asmens duomenų apsauga (užsakomasis seminaras)

Efektyvus vadovavimas

Dalykinė komunikacija: kaip bendrauti telefonu ir elektroniniu paštu?

Kaip be pažeidimų atlikti viešuosius pirkimus?

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą

Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą

Asmeninis vystymasis

Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą

Darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimai pagal 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojusį valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Naujos redakcijos statybos įstatymo aktualijos (užsakomasis seminaras) (vyks Klaipėdoje)

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

LEAN diegimas be išorinės pagalbos (VGI) (Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklas)

ĮVADAS Į KOUČINGĄ (Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Aktuali teismų praktika valstybės tarnybos santykiuose

Žmogiškųjų išteklių specialistų bendradarbiavimo pagrindai. Kitų šalių praktika. Tinklo kūrimo idėja, būdai ir temos (Personalo padalinių vadovų ir specialistų bendradarbiavimo tinklas)

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Naujo administracinių nusižengimų kodekso (ANK) taikymas

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Valstybės valdymo ir administracinės sistemos modelis Lietuvoje: esamos situacijos analizė (užsakomasis seminaras)

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas

Profesinės rizikos vertinimas

Motyvuojantis bendravimas ir bendradrabiavimas efektyvioje komandoje. Organizacijos kultūros kūrimas (užsakomasis seminaras)

Sprendimų priėmimas

Sprendimų priėmimo ypatumai viešojoje politikoje

Tikslinė informacijos internete paieška ir kryptingos analizės instrumentai

Kibernetinės saugos pamatai organizacijoje

Efektyvesnė prezentacija

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Lygių galimybių užtikrinimas

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Laiko valdymas ir efektyvaus darbo organizavimo būdai

DARBO SANTYKIAI IR PERSONALO ADMINISTRAVIMAS PAGAL NAUJĄJĮ DARBO KODEKSĄ

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Vidaus kontrolės sistemos vertinimas

Sprendimų priėmimas

Naujojo darbo kodekso aktualijos

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Norminių teisės aktų rengimas ir įgyvendinimas

Paslaugų kokybės tobulinimas pagal Bendrojo vertinimo modelį

Motyvuojantis bendravimas ir bendradrabiavimas efektyvioje komandoje. Organizacijos kultūros kūrimas

Darbuotojų veiklos valdymas ir komandos darbo organizavimas

Bendradarbiavimas su politikais

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Vadovavimas naudojant emocinį intelektą

Sprendimų priėmimo gebėjimai

Tarnybinis etiketas ir protokolas

Rizikos vertinimo metodai ir praktika

Administracinių nusižengimų teisena ir tyrimo rezultatų įforminimas, taikant registrą

Kokybiško audito planavimas ir atlikimas

Efektyvesnė prezentacija

Bendravimas su žiniasklaida

Viešųjų pirkimų įstatymo naujovės

Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį? -(Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Nacionalinio saugumo užtikrinimas

Vidaus kontrolės sistema - valdymo proceso dalis

Bendradarbiavimas su politikais

Korupcijos prevencijos mokymai sveikatos apsaugos sektoriaus darbuotojams

LEAN diegimas be išorinės pagalbos (VGI) (Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Tarptautinio protokolo pagrindai

Bendravimas su žiniasklaida

Programos apibendrinimas

Valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo

Laiko planavimas ir darbo organizavimas

Institucijos strateginio veiklos plano rengimas (pagal SPM)

Bendrojo vertinimo modelio (BVM) taikymas organizacijoje

Programos apibendrinimas

Streso ir spaudimo valdymas

Nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo praktika ir aktualijos 2018 m. (Klaipėda)

Mažos vertės pirkimai, reikalavimai, tvarka ir organizavimo praktiniai ypatumai (Klaipėda)

Metinis darbuotojų vertinimo pokalbis

Vadovavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymas (Mažeikiai)

Vadovavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymas

Sprendimų priėmimo gebėjimai

Nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo praktika ir aktualijos (Vilnius)

Sekretorių, biuro administratorių darbo efektyvumo gerinimo būdai ir priemonės

Sekretorių, biuro administratorių darbo efektyvumo gerinimo būdai ir priemonės (Kaunas)

Sekretorių, biuro administratorių darbo efektyvumo gerinimo būdai ir priemonės (Klaipėda)

Destruktyvaus elgesio rizikos vertinimas ir valdymas

Klaidingų automatinių minčių atpažinimas ir jų keitimas

Įstaigos dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Įstaigos dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita

Elektroninių dokumentų valdymo aktualijos (Klaipėda)

Kokybiško vidaus audito planavimas ir atlikimas

Efektyvus dokumentų valdymas: naujovės ir aktualijos

Kokybiško vidaus audito planavimas ir atlikimas (Klaipėda)

Padalinių vadovų lyderystė

Asmeninis vystymasis

Elektroninių dokumentų valdymo aktualijos (Klaipėda)

Vadovavimo psichologija

Efektyvaus bendravimo įgūdžiai

Sėkmingas LEAN diegimas viešojo sektoriaus įstaigoje

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Persekiojimui Stop

Korupcijos prevencija, kontrolė ir atsakomybė

Buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau –VSAFAS)

Smurtas darbovietėje. Bloga nuojauta ir kitos priemonės kaip apsisaugoti? (Kaunas)

Viešųjų pirkimų organizavimas, pirkimo sutarčių sudarymas ir jų administravimas

Viešųjų pirkimų įstatymo praktinis įgyvendinimas ir naujovės (Kaunas)

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Valstybės tarnybos reformos principai ir įgyvendinimo aktualijos

Klaidingų automatinių minčių atpažinimas ir jų keitimas

Viešųjų pirkimų įstatymo praktinis įgyvendinimas ir naujovės

Modernios lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijos

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas

Administracinių nusižengimų teisena ir tyrimo rezultatų įforminimas, taikant registrą

Laiko planavimas ir darbo organizavimas

Integruoti ryšiai su visuomene organizacijos komunikacijoje

Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas

Viešojo administravimo subjektų sistema

Dalyvavimas ES struktūrų veikloje ir ES teisės aktų įgyvendinimas

Korupcijos prevencija, kontrolė ir atsakomybė

Kokybiško vidaus audito planavimas ir atlikimas

Administracinė kalba ir jos vartosena. Viešoji komunikacija

„VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ AKTUALIJOS 2018 m."

Kokybiško vidaus audito planavimas ir atlikimas (Klaipėda)

Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės

Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjungos teisės pagrindai

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Tarnybinis etiketas ir protokolas

Lygių galimybių užtikrinimas

Dokumentų valdymas ir administracinė kalba

Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės

Valstybės tarnybos reformos principai ir įgyvendinimo aktualijos

Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai.

Komunikavimo organizacijos viduje tobulinimas

Vadovavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymas

Nepopuliarūs vadovo sprendimai, motyvavimas ir konfliktų valdymas

Sprendimų priėmimas

Elektroninių dokumentų valdymo aktualijos (Klaipėda)

Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės

Įstaigos dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita

Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo

Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjungos teisės pagrindai

Lean patirtis - vertės kūrimo kultūra Susisiekimo ministerijoje (Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Veiksmingas viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas

Antikorupcinės priemonės viešųjų investicijų rengime ir administravime

Asmeninis vystymasis

Efektyvus dialogas su visuomene ir į piliečius orientuotos kultūros kūrimas

Efektyvesnė prezentacija

Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas

Viešojo administravimo subjektų sistema

Viešųjų pirkimų įstatymo praktinis įgyvendinimas ir naujovės

Tarptautinio protokolo pagrindai

Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį? -(Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklas)

Lygių galimybių užtikrinimas

Smurtiniai išpuoliai darbovietėje, švietimo įstaigose. Kaip jų išvengti? Bloga nuojauta ir kitos priemonės kaip apsisaugoti?

Dokumentų valdymas ir administracinė kalba (Klaipėda)

Viešųjų pirkimų įstatymo praktinis įgyvendinimas ir naujovės (Kaunas)

Asmenų paklausimų nagrinėjimo ir aptarnavimo „vieno langelio“ principu organizavimas

Bendradarbiavimas naudojant informacines ir komunikacines technologijas (IKT)

Praktinė vadovavimo psichologija

Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimo ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai.

Klaidingų automatinių minčių atpažinimas ir jų keitimas

DARBAS ĮTAMPOJE: STRESO VALDYMAS

Protokolo pagrindai ir tarnybinis etiketas_Klaipėda

Darbo tarybų organizavimo iššūkiai ir geroji patirtis (Vyriausybinių įstaigų personalistų tinklas)

"Emocinis intelektas"_Klaipėda

Mąstymo efektyvumas ir kūrybiški problemų sprendimo būdai

Konfrontacija ir kritiniai pokalbiai. Grįžtamasis ryšys

Įmonių veiklos vertinimo rodikliai ir jų analizė

Duomenų apsaugos reforma: asmens duomenų tvarkymo reikalavimai ir naujovės

Sprendimų priėmimas

Efektyvi dalykinė komunikacija

Naujienos

Pažintinis vizitas Suomijoje

2017-11-21

2017 m. spalio 16-20 d. trys Instituto darbuotojai (direktorė Renata Latvėnienė, vyr. konsultantas Artūras Arbatauskas ir mokymų pardavimų vadybininkė Raimonda Benetytė) dalyvavo pažintiniame vizite Suomijos mieste Tamperėje ir sostinėje Helsinkyje pagal Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programą viešajam administravimui. Vizito tikslas – pasikeisti gerąja viešojo administravimo praktika ir taip prisidėti prie standartų harmonizavimo mokant būsimus […]

Plačiau

Pažintinis vizitas Švedijoje

2017-11-21

2017 m. spalio 2-6 d. trys Instituto darbuotojai (direktorė Renata Latvėnienė, vyr. konsultantas Artūras Arbatauskas ir mokymo proceso organizatorė Aušra Mančinskienė) dalyvavo pažintiniame vizite Švedijos sostinėje Stokholme pagal Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programą viešajam administravimui. Vizito tikslas – pasikeisti gerąja viešojo administravimo praktika ir taip prisidėti prie standartų harmonizavimo 3 srityse : viešojo sektoriaus […]

Plačiau

2017 m. rugsėjo mėn. įvyko Lietuvos valstybės sienos apsaugos pareigūnų mokymai tobulinant įgūdžius dresuoti šunis pasislėpusiems asmenims ir pėdsakams aptikti

2017-09-29

Š. m. rugsėjo 11 d. prasidėjo dviejų savaičių trukmės kinologų su tarnybiniais šunimis mokymai, finansuojami Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos projekto Nr. LT/2016/VSF/4.5.1.3. „Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymas, I etapas“ lėšomis. Iki rugsėjo 22 d. trukę mokymai dešimčiai Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų suteikė žinių bei įgūdžių, reikalingų kasdieniniame darbe. Teorinių bei praktinių […]

Plačiau

2017 m. birželio mėn. įvyko Lietuvos valstybės sienos apsaugos pareigūnų mokymai tobulinant įgūdžius dresuoti šunis pasislėpusiems asmenims ir pėdsakams aptikti

2017-09-29

Š. m. birželio 12 d. prasidėjo dviejų savaičių trukmės kinologų su tarnybiniais šunimis mokymai, finansuojami Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos projekto Nr. LT/2016/VSF/4.5.1.3. „Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymas, I etapas“ lėšomis. Iki birželio 23 d. trukę mokymai dešimčiai Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų suteikė žinių bei įgūdžių, reikalingų kasdieniniame darbe. Teorinių bei praktinių užsiėmimų metu kinologai […]

Plačiau

Lietuvos valstybės sienos apsaugos pareigūnai tobulina įgūdžius dresuoti šunis pasislėpusiems asmenims ir pėdsakams aptikti

2017-06-12

Š. m. rugsėjo 11 d. prasidėjo dviejų savaičių trukmės kinologų su tarnybiniais šunimis mokymai, finansuojami Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos projekto Nr. LT/2016/VSF/4.5.1.3. „Specialiosios tranzito schemos darbuotojų mokymas, I etapas“ lėšomis. Iki rugsėjo 22 d. truksiantys mokymai dešimčiai Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų suteikia žinių bei įgūdžių, reikalingų kasdieniniame darbe. Teorinių bei praktinių užsiėmimų metu […]

Plačiau

Skelbimas dėl studentų praktikos

2017-06-08

Kviečiame studentus mūsų  Institute atlikti praktiką šių metų vasarą ir/ar pirmą rudens pusę. Praktikos tema: valstybės tarnautojų 4 metų laikotarpio strateginės reikšmės mokymo poreikių tyrimas, kitų tikslinių grupių mokymo poreikių tyrimas.  Reikalavimai studentui: – socialinių mokslų studijų srities (teisė, sociologija, psichologija ir kt.). ; – arba ekonometrijos ar statistikos kryptis; Pageidaujami gebėjimai: – noras tobulėti;  – […]

Plačiau

Pirmasis Personalo padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys

2016-11-23

Šių metų lapkričio 25 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmasis Personalo padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys „Žmogiškųjų išteklių specialistų bendradarbiavimo pagrindai. Kitų šalių praktika. Tinklo kūrimo idėja, būdai ir temos“. Renginio moderatorius buvo Žmogiškųjų išteklių vadybos ekspertas Rimantas Klepačius. Renginyje dalyvavo 21 asmenys.    

Plačiau

Pirmasis Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys

2016-11-23

Šių metų lapkričio 9 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmasis Viešųjų pirkimų padalinių vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys „Viešųjų pirkimų galvosūkiai – kokią turime gerąją patirtį?“. Renginyje dalyvavo 28 viešųjų pirkimų  padalinių vadovai, o tokiems padaliniams nesant, įstaigų įgalioti šioje srityje asmenys. Renginio moderatorius buvo Lietuvos viešojo administravimo instituto vyriausiasis konsultantas Artūras Arbatauskas. Rengino turinio konsultantas – Turto valdymo […]

Plačiau

Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklo renginiai 2016 меtais

2016-06-28

2016 m. sausio 28 d. Institute nuo 9.00 iki 12.00 val. vyko pirmas Įstaigų vadovų bendradarbiavimo tinklo renginys, kuriame buvo pristatoma ir aptariama nauja mokymo tema „Koučingas. Sėkmingo vadovavimo link“. Renginyje dalyvavo 22 vadovai iš ministerijų ir įstaigų prie ministerijų. Nuo gegužės 18  iki gegužės 26 dienos vyko 18-20 kategorijų valstybės tarnautojų, užbaigusių šioms kategorijoms […]

Plačiau

Sprendimas: EVO MEDIA ©1999-2018 Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS) Visos teisės saugomos